Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Nové metodické pokyny a formuláře krycích listů

Publikováno: 23. 12. 2016

V souvislosti s vyhlášením nové 3. výzvy na podporu výstavby bytových domů a také s aktualizací podmínek 3. výzvy pro rodinné domy a 2. výzvy pro bytové domy nové metodické pokyny a formuláře krycích listů.


Státní fond životního prostředí ČR vydává nový Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek a Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram NZU - BYTOVÉ DOMY v rámci 3. výzvy k podávání žádostí. Vydává také formuláře krycích listů technických parametrů pro všechny výše uvedené výzvy spolu s dalšími souvisejícími dokumenty.

Krycí list technických parametrů je jednou z nezbytných příloh žádosti a obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Kvůli rozšíření podporovaných opatření byla přidána nová příloha ke stávajícím krycím listům a byly upraveny některé malé nedostatky, které ale nic nemění na struktuře formuláře. Upozorňujeme, že nelze měnit strukturu formuláře krycího listu z důvodů ne/možnosti nahrávaní dat do systému.  

Dále Státní fond životního prostředí ČR vydává v souvislosti se zavedením nové technické normy pro měření průvzdušnosti obálky budovy ČSN EN ISO 9972 aktualizovanou verzi metodického pokynu k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy pro podprogram Nová zelená úsporám, oblast podpory B – výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a oblast podpory C.4 – instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, který definuje pravidla pro použití ČSN EN ISO 9972 a TNI 73 0330:2010 v případě zkoušky průvzdušnosti obálky budovy pro zvláštní účel, kterým je kontrola splnění Podmínek programu (kontrola splnění požadavků průvzdušnosti). Spolu s tímto metodickým pokynem vydáváme i aktualizovanou verzi protokolu o měření průvzdušnosti obálky budovy, který je požadovaným dokumentem při dokládání realizace u žádostí v oblasti podpory B a v podoblasti podpory C.4.

Metodické pokyny najdete u každé výzvy v sekci Dokumenty/Metodické pokyny, formuláře krycích listů najdete v sekci Dokumenty/Formuláře.