Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Často kladené dotazy

Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.

Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám budou postupně vyhlašovány časově omezené výzvy, které budou upřesňovat, v jaké oblasti podpory bude aktuálně možné podávat žádosti a další pravidla pro příjem žádostí v rámci dané výzvy. Požádat o podporu bude možné elektronicky, a to prostřednictvím online formulářů přístupných na internetových stránkách Programu. Bude zajištěna také možnost podání žádosti na krajských pracovištích SFŽP ČR pro žadatele, kteří nemají k dispozici počítač nebo se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem. Žádat o podporu bude možné v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze náklady na opatření realizovaná po 1. lednu 2013.

Na jaká opatření bude možné žádat o podporu v rámci I. výzvy pro rodinné domy?

Podpora bude poskytována v následujících oblastech:

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří)

B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzv. pasivních domů)

C Efektivní využití zdrojů energie (zdroje tepla) (tzn. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, termické solární systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla)

Přehled možné výše podpory je uveden zde.

Budeme-li uvažovat například o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké budou základní podmínky?

Pro opatření A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení) platí, že výše získané podpory bude ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory. Poskytovaná podpora je rozdělena do tří hladin, přičemž míra podpory dosahuje v těchto hladinách dle rozsahu provedených opatření max. 30%, 40% nebo 55% celkových způsobilých nákladů, které na realizaci opatření vynaložíte. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v Příloze II/2 Směrnice. V případě, že původní hlavní lokální zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva, bude s dotací na zateplení souviset povinná výměna tohoto zdroje za ekologický zdroj v souladu s podmínkami definovanými v oblasti podpory C (Efektivní využití zdrojů energie).

Lze žádat o podporu na zateplení každého rodinného domu, nebo je poskytování podpory v tomto ohledu nějak omezeno?

V podprogramu určeném pro rodinné domy lze žádat o podporu pouze na stavby, které splňují definici rodinného domu, jejichž celková vnitřní podlahová plocha po realizaci podporovaných opatření nepřesáhne 350 m2. Žadatelem musí být vlastník rodinného domu.

Je přiznávána dotace také na novostavby rodinných domů?

Novostavby rodinných domů jsou podporovány v oblasti podpory B (Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností). O podporu lze žádat pouze v případě, že dům po výstavbě splní přísné podmínky, které budou odpovídat podmínkám pro pasivní domy (bližší specifikace podmínek je uvedena v Příloze II/3 Směrnice). Dotace je stanovena fixně na rodinný dům a bude přiznávána ve dvou hladinách podpory podle dosažených parametrů budovy. Současně platí, že podporu na výstavbu domu nelze kombinovat s jinými oblastmi podpory.

Lze realizovat výstavbu dotovanou z oblasti podpory B i na pozemku, který nevlastním, ale mám k němu jiný majetkoprávní vztah? Např. právo stavby, případně smlouvu o smlouvě budoucí?

Při podání žádosti není nutné být vlastníkem pozemku, na kterém budete stavět, důležité je, abyste při doložení realizace opatření byli vlastníkem domu.

K prokázání majetkoprávního vztahu k pozemku, na kterém hodláte stavět, stačí v tomto případě doložit např. stavební povolení, ve kterém žadatel uveden jako stavebník, smlouvu o smlouvě budoucí., případně právo stavby zapsané na LV.

Jak to bude se zdroji tepla? V jakých případech bude možné získat dotaci z programu na výměnu neekologického zdroje tepla?

V rámci opatření C – Efektivní využití zdrojů energie – je podporována výměna hlavního lokálního zdroje tepla na tuhá nebo vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (za kotel na biomasu, krbová kamna na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel). Podporu lze tedy získat při výměně kotle za některý z vyjmenovaných efektivních zdrojů energie. Podporována je také instalace solárních termických systémů a instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Je možné upřesnit zdroje tepla, na něž budou v popsaných případech přiznávány dotace?

Ano, budou to zdroje na biomasu, tepelná čerpadla, solárně-termické systémy pro ohřev vody a přitápění, či kondenzační kotle na zemní plyn.

Bude možné v rámci programu Nová zelená úsporám žádat o podporu také na bytové domy?

V roce 2014 nebyla vypsána výzva pro bytové domy, a to zejména z důvodu koordinace s dotačními programy Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Státního fondu rozvoje bydlení. S výzvou zaměřenou na bytové domy se uvažuje nejdříve v roce 2015.