Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Jak se registrovat do SOD - krok za krokem

1) Seznamte se s podmínkami pro zápis do seznamu

Podmínky pro zápis dodavatele do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) jsou uvedeny v Přílohách III Směrnice MŽP č. 1/2014.

2) Zaregistrujte se v on-line systému

Zaregistrujete se do on-line registračního systému, samotná žádost o zápis se vždy vyplňuje elektronicky! Po registraci vám bude na vámi uvedenou emailovou adresu odeslán email s přihlašovacími údaji. Pod zaslaným heslem a vaším IČ se můžete přihlásit a začít vyplňovat elektronickou žádost.

3) Vyplňte elektronickou žádost o zápis

Pro zápis do SOD je nutné správně vyplnit všechny povinné záložky formuláře a poté v záložce „Náhled a odeslání" tlačítkem „Odeslat" formulář odeslat ke schválení. Po odeslání již není možné měnit zadané údaje, dodavatel má k dispozici pouze náhled jím vyplněné žádosti. Záložky formuláře žádosti:

  • Údaje o dodavateli (název a adresa sídla, kontaktní a korespondenční adresa, oblast působení dodavatele, ostatní informace)
  • Osoby oprávněné jednat (kontaktní osoba pro SFŽP ČR)
  • Pobočky
  • Doklady (výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, plná moc, další certifikáty a osvědčení)
  • Osvědčení o zaškolení (na činnosti, pro které se dodavatel zapisuje a na které byl vyškolen výrobcem)
  • Náhled a odeslání (náhled vyplněného formuláře včetně čestného prohlášení)

4) Odešlete žádost včetně příloh na SFŽP ČR

Po elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte, podepište a včetně příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) doručte ve lhůtě 30 kalendářních dní Fondu, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SOD". Doručené dokumenty Fond zpět nevrací.
Žádosti o zápis jsou vyřizovány chronologicky dle data doručení listinných podkladů!

5) Schválení žádosti o zápis

Pracovník Fondu zkontroluje doručenou žádost o zápis a v případě zjištění nedostatků vás vyzve elektronicky k jejich odstranění (viz záložka „Nedostatky žádosti" v registračním systému). Postup opravného podání je obdobný jako při podání žádosti (od bodu 3). Administrace žádosti bude pozastavena do doby odstranění nedostatků resp. doručení doplnění.
Je-li žádost úplná, bez nedostatků a dodavatel splňuje podmínky pro zápis, provede Fond zápis do seznamu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinných podkladů na Fond. O schválení žádosti budete informováni elektronicky. Po schválení žádosti vám bude v registračním systému v záložce „Osvědčení o registraci" zpřístupněno Osvědčení o registraci v Seznamu odborných dodavatelů.

6) Změna nebo doplnění údajů

Jako dodavatel jste odpovědný za aktuálnost zápisu v SOD a jste povinen informovat Fond o každé změně údajů zapsaných v SOD. Pokud dojde k takové změně, po které dodavatel již dále nesplňuje podmínky pro zápis, je Fond oprávněn jeho zápis v SOD zrušit.
Svůj profil můžete kdykoliv změnit nebo doplnit. Stačí se opět přihlásit do registračního systému a zvolit záložku „Změna údajů". Vyplníte formulář a změny uložíte. Některé změny proběhnou automaticky, jiné vyžadují opětovné schválení pracovníkem SFŽP ČR. Týká-li se změna či doplnění povinných dokladů nebo osvědčení o zaškolení, pošlete tyto dokumenty v listinné podobě na Fond (viz bod 4).

7) Zrušení zápisu v SOD

Podat žádost o zrušení zápisu můžete kdykoliv. Po přihlášení do registračního systému zvolíte záložku „Zrušení zápisu" a vyplníte žádost. Po uložení žádosti o zrušení formulář vytiskněte a odešlete na Fond (viz bod 4). Fond zruší zápis do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinné žádosti o zrušení. O zrušení zápisu budete informování elektronicky.
Jsou-li naplněny důvody pro zrušení zápisu dodavatele v SOD z podnětu Fondu, provede Fond zrušení zápisu, o čemž budete písemně informováni. Proti zrušení zápisu jste ve lhůtě 30 kalendářních dní oprávněni podat písemnou námitku. Námitky se podávají v listinné podobě poštou na adresu Fondu nebo osobním podáním na podatelnu Fondu (viz bod 4), obálka musí být označena „NZÚ – SOD NÁMITKA".

8) Více informací

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD či potřebují informace k registraci, je k dispozici e-mail sod-svt@sfzp.cz a telefonní linky 267 994 642.