Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Akceptace žádosti

nastává po Fondem provedené kontrole úplnosti a formální správnosti a specifické kontrole za předpokladu, že při těchto kontrolách nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky, nebo tyto jsou odstraněny.

Alokace

objem finančních prostředků určených k rozdělení v dané Výzvě.

Automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě el. energie

technologie pro řízení spínání několika spotřebičů v rodinném domě (např. elektrický boiler, tepelné čerpadlo, klimatizační zařízení, pračka, myčka,...) v závislosti na aktuální výrobě elektrické energie z fotovoltaického systému a případně dalších okolnostech (aktuální tarif, stav nabití akumulátorů,...). Jejím účelem je dosáhnout maximálního využití elektrické energie vyrobené fotovoltaickým systémem v domácnosti.

Biomasa pro energetické využití

rostlinná organická hmota využitelná pro energetické účely. Mezi biomasu určenou pro vytápění se řadí především kusové dřevo, pelety, štěpka.

Byt

místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Bytem je tedy pouze takový prostor, který byl stavebním úřadem "určen" k bydlení, tj. takový, který byl zkolaudován.

Bytový dům

stavba pro bydlení, která má čtyři a více bytových jednotek a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána. Za bytový dům se pro potřeby Programu nepovažují bytové domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého bydlení" (ubytovny, kanceláře, rekreační ubytování apod.).

Celková energeticky vztažná plocha (Energeticky vztažná plocha)

ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Doba udržitelnosti

doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat podmínky Programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 [W.m-2.K-1] (definice platná pro 1. a 2. výzvu - rodinné domy)

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 [W.m-2.K-1] (definice platná pro 1. a 2. výzvu - rodinné domy)

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.