Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Doba udržitelnosti

doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory, řádně jej užívat a dodržovat podmínky Programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní budovy Upas,20 [W.m-2.K-1] (definice platná pro 1. a 2. výzvu - rodinné domy)

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 [W.m-2.K-1] (definice platná pro 1. a 2. výzvu - rodinné domy)

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.