Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C]

hodnota vypočtená podle ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, čl. 8.2.