Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Obálka budovy

ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví z vnějších rozměrů a uvažuje se v energetických výpočtech.

Objem zásobníku

součet objemů všech kapalin uvnitř zásobníku tepla, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.

Oblast podpory

soubor podporovaných opatření shodného typu.

Obnovitelné zdroje energie

jsou nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Odborný posudek (definice platná pro 1. Výzvu - rodinné domy)

soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice.

Odborný posudek (definice platná pro 2. Výzvu – rodinné domy a 1. Výzvu – bytové domy)

soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu, obsahuje zejména projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Závazných pokynech v kapitole 5.  

Odborný technický dozor

technický dozor stavebníka nad prováděním stavby vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb, popř. je autorizovanou osobou České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Osoba vykonávající tento dozor nesmí být ve střetu zájmů, za který se považuje zejména pracovněprávní, smluvní nebo jiný vztah s dodavatelem.