Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Památkově chráněná budova

budova, která je ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, kulturní památkou, anebo není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo v ochranném pásmu kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Statut památkově chráněné budovy se přiznává, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků Programu na energetickou náročnost této budovy výrazně změnilo její charakter nebo vzhled. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.

Plocha konstrukce

plocha konkrétní konstrukce daného typu tvořící část obálky budovy uvedená v m2.

Plynový kondenzační kotel

Kondenzační kotel je plynový kotel, který pomocí tzv. kondenzačního výměníku využívá laicky řečeno odpadní teplo ze spalin. Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem do vnějšího ovzduší. V kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné vody z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě. Můžeme říct, že se tato vratná voda v kondenzačním výměníku vlastně předehřívá. Tyto kotle mají tím pádem větší účinnost než kotle bez kondenzace. Podmínkou je však, aby byl vhodně navržen topný systém, protože největší účinnost mají tyto kotle při teplotách topné vody na výstupu z kotle do 50 st. Celsia. Velmi vhodný je tento typ kotlů při použití s podlahovým topením, kde se na ohřev topného systému používá topná voda právě v těchto, pro kondenzační kotel, vhodných teplotách.

Podkroví

Je ohraničený vnitřní prostor nad posledním nadzemním podlažím nalézající se převážně v prostoru pod šikmou střechou (střecha se sklonem min 10°) a určený k účelovému využití.

Podoblast podpory

definovaná část oblasti podpory. Rozlišuje se podoblast podpory prvního a druhého řádu.

Podporované opatření

opatření nebo soubor opatření, na něž je poskytována podpora z programu Nová zelená úsporám.

Požadovaná (normovaná) hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 [W.m-2.K-1]

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.

Požadovaná (normovaná) hodnota součinitele prostupu tepla UN,20 [W.m-2.K-1]

hodnota uvedená v ČSN 73 0540-2, Teplená ochrana budov – Část 2: Požadavky, tabulka 3.

Preferované pracoviště

při elektronickém podání žádosti si může žadatel vybrat, na které krajské pracoviště má být jeho žádost předána k administraci. Pracoviště si žadatel volí podle toho, jak mu nejlépe vyhovuje. V maximální možné míře je snaha požadavku žadatele vyhovět. Ovšem v případě, že je vybrané pracoviště kapacitně naplněno, může se stát, že žádost bude poslána na jiné pracoviště, než které žadatel uveden jako preferované.

Program

je program Nová zelená úsporám.