Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Seznam výrobků a technologií (také jen „SVT“)

seznam materiálů, výrobků a technologií s ověřenými technickými parametry. Výrobky do SVT registruje zdarma jejich výrobce/dodavatel. Seznam výrobků a technologií je veden Fondem a spolu s pokyny pro jeho využití je zveřejněn na webových stránkách Programu.

Směrnice (definice platná pro 1. výzvu - rodinné domy)

Směrnice MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám ve znění pozdějších dodatků.

Směrnice (definice platná pro 2. výzvu a 3. výzvu – rodinné domy a 1. výzvu – bytové domy)

Směrnice MŽP č. 2/2015 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 ve znění pozdějších dodatků.

Solární systém pro přípravu teplé vody

solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným do zásobníku teplé vody.

Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění

solární termický systém s kolektorovým okruhem napojeným na zásobník tepla (otopné vody), kde je příprava teplé vody řešena přes teplosměnnou plochu uvnitř zásobníku tepla, přes externí výměník tepla, případně v samostatném zásobníku teplé vody.

Součinitel prostupu tepla konstrukce U [W.m-2.K-1]

hodnota vyjadřující celkovou výměnu tepla přes stavební konstrukci ve wattech na ploše 1 m2 při teplotním rozdílu 1 Kelvin. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti materiálu či konstrukce, a tím méně se protopí. Celková hodnota součinitele prostupu tepla není pouhým součtem hodnot jednotlivých materiálů v ideálním výseku konstrukce, ale do hry vstupují také tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými konstrukčními vrstvami. Výpočet hodnoty upravuje ČSN 73 0540-4, Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, ČSN EN ISO 6946, Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda, a metodický pokyn.

Správce programu

je Ministerstvo životního prostředí.

Stanovení výdajů na financování akce organizační složky

v případě organizačních složek státu se vydává místo Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stavba pro bydlení

ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, bytový a rodinný dům, který je svým stavebním uspořádáním určen pro trvalé bydlení.

Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

rovnotlaké větrací zařízení (tj. s nuceným přívodem a odvodem vzduchu) se vzduchotechnickým rozvodem napojeným na centrální větrací jednotku se zpětným získáváním tepla a elektronickou regulací otáček ventilátorů (centrální systém) či soustava lokálních větracích jednotek se zpětným získáváním tepla a elektronickou regulací otáček ventilátorů bez vzduchotechnického rozvodu (decentrální systém).