Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Technologie pro účinnou optimalizaci fotovoltaického systému v závislosti na zátěži

technologie pro přizpůsobení kolektorového pole fotovoltaického systému a jeho zátěže za účelem dosažení maximálního výkonu systému při proměnlivých podmínkách oslunění.

Tepelné čerpadlo

takový zdroj energie, který odnímá nízkopotenciální teplo z nižší teplotní hladiny vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití teplonosné látce na vyšší teplotní hladině v lokálních systémech napojených na otopnou soustavu budovy zajišťujících dodávku tepla pro vytápění a případně i přípravu teplé vody.

Tepelně izolační materiál (či materiál se zlepšenými tepelně izolačními vlastnostmi)

materiál, jehož deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD je nižší nebo rovna 0,100 W.m-1.K-1.

Topný faktor

COP = z anglického Coefficient of Performance. Základní parametr, který určuje účinnost tepelného čerpadla, neboli kolik kW tepelné energie je vyrobeno oproti 1kW dodané (spotřebované) energie (např. COP 3 znamená = 1 kW dodané/ 3kW vyrobené energie). Čím je COP vyšší, tím je provoz zařízení lacinější. Pro správně uváděný údaj je velmi důležité znát podmínky při stanovení tohoto parametru, především teplotu venkovního vzduchu, teplotu topné vody, příkon ventilátoru, spotřebu energie pro rozmrazování atd. Jinak bude vycházet COP při teplotě venkovního vzduchu +7 °C a topné vodě 35 °C (např. i COP 5) a jinak při teplotě venkovního vzduchu -7 °C a topné vodě 35 °C (COP 2,8), přestože se jedná o totéž tepelné čerpadlo.