Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Veřejná podpora

každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury EU považují i ostatní veřejné zdroje.

Výplně stavebních otvorů

souhrnné technické označení pro okna, dveře, světlíky a světlovody.