Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Zásobník žádostí

seznam žádostí, které byly zaevidovány nad rámec aktuálně disponibilních finančních prostředků pro danou Výzvu. Dojde-li k uvolnění či navýšení finančních prostředků, budou žádosti ze zásobníku automaticky, dle pořadí ve kterém byly do informačního systému zaevidovány, zařazeny mezi aktivní žádosti k další administraci.

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám - Bytové domy (dále také „Závazné pokyny“)

upřesňují ustanovení Směrnice a podmínky pro poskytnutí podpory pro bytové domy a jednotlivé oblasti podpory v rámci vyhlášené Výzvy. Pro získání podpory je nutné postupovat dle Závazných pokynů platných pro danou Výzvu.

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy (dále jen „Závazné pokyny“)

upřesňují ustanovení Směrnice a podmínky pro poskytnutí podpory pro rodinné domy a jednotlivé oblasti podpory v rámci vyhlášené Výzvy. Pro získání podpory je nutné postupovat dle Závazných pokynů platných pro danou Výzvu.

Závěrečné vyhodnocení akce

akt dle § 6 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, který následuje po vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů a výplatě podpory. Za závěrečné vyhodnocení akce zodpovídá správce Programu. Podpora je definitivně přiznána až po vydání tohoto dokumentu.

Závěrečné vyhodnocení žádosti

vyhodnocení žadatelem doložené realizace podporovaných opatření, které je provedeno pověřeným pracovníkem Fondu.

Zdroj na biomasu

zdroj tepla na vytápění budovy, který je napojený na otopnou soustavu budovy, a který k výrobě tepla využívá pouze energii z biomasy (netýká se pomocné energie na provoz zdroje).

Zdroj na tuhá fosilní paliva

hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování černého uhlí, hnědého uhlí, uhelných briket nebo koksu.

Zdroj na vyjmenovaná kapalná fosilní paliva

hlavní zdroj tepla na vytápění budovy, který je určen ke spalování mazutu.

Zpětné získávání tepla

energeticky úsporná technologie, která využívá tepla vzduchu odsávaného z interiéru k předehřevu chladného vzduchu z venkovního prostředí v zimním období. V létě naopak chladnější odsávaný vzduch zajišťuje předchlazení horkého, venkovního vzduchu. Samotné předání tepla (chladu) je zajišťováno přes výměník tepla.

Zpětvzetí žádosti

akt umožňující žadateli kdykoliv od podání žádosti až do vydání Registrace a rozhodnutí, respektive vydání Registrace a stanovení výdajů vzít zpět.