Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 20 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro bytové domy stanovena na 10 mil. Kč.

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů
 • dotace na zateplení obálky budovy  - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • opatření mohou být prováděna samostatně nebo v různých kombinacích

 

Maximální výše podpory se stanoví jako součet dílčích podpor na jednotlivé zateplované konstrukce obálky budovy a na měněné či instalované systémy technických zařízení budov (TZB) - zdroje tepla na vytápění, solární termické systémy, systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

V případě zateplení obálky budovy je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.2. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen dílčích opatření.

 Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

Obvodová stěna

260

340

Střešní konstrukce

230

300

Výplně otvorů

750

1 000

Podlaha na terénu

300

400

Ostatní konstrukce, stropy

120

160

 

Památkově chráněné budovy:

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3. Za památkově chráněnou budovu se považuje budova splňující definici dle kapitoly 11 Závazných pokynů.                 

V případě výměny zdrojů, instalace solárních systémů či systémů nuceného větrání se zpětným získáváním vzduchu se výše dotace odvíjí od velikosti domu (od počtu bytových jednotek) a od typu podporovaného zdroje/systému. Podpora je přidělována formou fixní dotace na bytovou jednotku.

Maximální výše podpory na vyměňované zdroje:

Typ zdroje

Výše podpory

[Kč/b.j.]

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

20 000

Tepelné čerpadlo voda - voda

25 000

Tepelné čerpadlo země - voda

25 000

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

15 000

Plynový kondenzační kotel

5 000

 

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ systému

Výše podpory

[Kč/b.j.]

Solární termické systémy

15 000

 

Maximální výše podpory na instalované systémy:

Typ systému

Výše podpory

[Kč/b.j.]

Centrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

40 000

Decentrální systémy větrání se zpětným získáváním tepla

30 000

 

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč) = SUMA (výměra konstrukce v m2 × dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k) + počet bytových jednotek × dotace dle typu vyměněných nebo instalovaných systémů TZB)

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.
 2. Získané součiny sečtete. Výsledné číslo odpovídá dílčí dotaci na opatření provedená na obálce budovy.
 3. Pokud současně provádíte i výměnu nebo instalaci systémů TZB, jako další krok vynásobíte počet bytových jednotek s jednotkovou dotací stanovenou pro daný zdroj/systém. Výsledné číslo odpovídá dílčí dotaci na opatření provedená v rámci TZB.
 4. Součet dílčích dotací vypočtených v bodě 3 a 5 pak udává celkovou výši dotace.

 

Minimální výše dotace, o kterou lze žádat, je stanovena na 50 000 Kč.

Kompletní informace ohledně maximální výše podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech.