Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Doložení realizace podporovaných opatření

Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření a které jsou požadovány k vydání Registrace a rozhodnutí, předkládá žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) na krajské pracoviště Fondu, které administruje žádost o podporu. To vše nejpozději do konce lhůty stanovené v akceptačním dopise. V případě žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření je žadatel předkládá spolu s ostatními povinnými dokumenty při podání žádosti. Kontaktní údaje jednotlivých KP a konkrétních pracovníků jsou k dispozici na webových stránkách programu nebo například v akceptačním dopise.

POZOR!

Pokud v průběhu realizace podporovaných opatření došlo k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), je nezbytně nutné tuto změnu bezodkladně oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), a to nejpozději při předložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí, a změnu doložit relevantními dokumenty.

Jakými dokumenty se dokládá realizace?

Dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí stanovuje Směrnice MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 (dále jen „Směrnice“) a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – bytové domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“).

 1. Formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“ – formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY K DOLOŽENÍ. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se formulář nedokládá (originál).

 2. Výpis z katastru nemovitostí s údaji aktuálními ke dni doručení Fondu. Postačí prostá kopie dokumentu.

 3. Soupis faktur soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR (originál).

 4. Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru a autorského dozoru projektanta faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY / FAKTURA ODKAZEM (prostá kopie).

 5. Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6 Závazných pokynů, celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků, v případě použití výrobku ze Seznamu výrobků a technologií i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné a nemůže dojít k záměně s jiným výrobkem, tak se SVT kód uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET (originál).

 6. Potvrzení o úhradě faktur – výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě). Způsobilé jsou pouze výdaje uhrazené bezhotovostně (bankovním převodem), platby v hotovosti nejsou akceptovány. Postačí prostá kopie dokumentu.

 7. Doklad o projednání stavebního záměru příslušným stavebním úřadem - Kolaudační souhlas, postačí prostá kopie dokumentu.

 8. Dokumenty prokazující zajištění služby optimalizace spotřeby/výroby/dodávky energií či médií pro zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu podpořeného bytového domu na dobu 3 let ode dne přijetí dotace (dle ustanovení 2.1 písm. w), postačí prostá kopie dokumentů.

 9. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA

 1. Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 a dále pak na webových stránkách Programu v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře.

 2. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT).

Pozn.: V případě, že krycí list technických parametrů předložený k žádosti o podporu neobsahoval všechny požadované údaje (např. specifikaci SVT kódů použitých výrobků a technologií, která je upřesněna až při realizaci opatření apod.) předkládá žadatel spolu s dokumenty prokazujícími dokončení realizace podporovaných opatření také aktualizovaný krycí list technických parametrů.

Další postup po doložení realizace

Poté, co na příslušné krajské pracoviště dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

TIP!

Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné krajské pracoviště, popř. Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

Na co si dát pozor?

 • Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.

 • Jak doložit parametry materiálů a výrobků v případě, že použiji pro realizaci výrobek nezapsaný v Seznamu výrobků a technologií (SVT)?

Žadatel musí předložit dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. Jedná se o tyto parametry:

 • tepelné izolace: deklarovaný součinitel tepelné vodivosti

 • výplně otvorů (okna, dveře): součinitele prostupu tepla rámu a výplně, celkový činitel prostupu solární energie, pro distanční rámeček lineární činitel prostupu tepla

 • vlastnosti ostatních výrobků a zařízení uvedených v energetickém hodnocení (kotle, VZT, solární kolektory), zpravidla v rozsahu údajů, které jsou vedeny v krycím listu technických parametrů.

Sledované parametry požadované podmínkami programu jsou podrobně specifikovány v kapitole 2 Závazných pokynů.

Pozn.: Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně toho, jaký výrobek k realizaci podporovaných opatření použít, doporučujeme ještě před doložením realizace podporovaných opatření využít konzultací pracovníků KP. Předejdete tak případným nedostatkům ve Vaší žádosti, které by v krajním případě mohly vést i ke ztrátě nároku na podporu. V případě, že k realizaci opatření využijete výrobek zapsaný v SVT, žádné parametry nedokládáte

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinností pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d stejného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí". Informace k doložení realizace podporovaných opatření si stáhněte zde (pdf).