Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Doložení realizace podporovaných opatření

Dokumenty, kterými žadatel prokáže řádné dokončení realizace podporovaných opatření a které jsou požadovány k vydání Registrace a rozhodnutí, předkládá žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) na krajské pracoviště Fondu, které administruje žádost o podporu. To vše nejpozději do konce lhůty stanovené v akceptačním dopise. V případě žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření je žadatel předkládá spolu s ostatními povinnými dokumenty při podání žádosti.

POZOR!

Pokud v průběhu realizace podporovaných opatření došlo k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), je nezbytně nutné tuto změnu bezodkladně oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond"), a to nejpozději při předložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí, a změnu doložit relevantními dokumenty.


Jakými dokumenty se dokládá realizace?

1.      Formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“ – formulář je k dispozici ke stažení na internetových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY K DOLOŽENÍ. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se formulář nedokládá.

2.      Výpis z katastru nemovitostí s údaji aktuálními ke dni doručení Fondu. Postačí prostá kopie dokumentu.

3.      Soupis faktur soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR.

4.      Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru a autorského dozoru projektanta faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka bytového domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY / FAKTURA ODKAZEM.

5.      Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6, celkovou cenu bez DPH a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků, v případě použití výrobku ze Seznamu výrobků a technologií i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné, tak se SVT kód uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET.

6.      Potvrzení o úhradě – výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě). Způsobilé jsou pouze výdaje uhrazené bezhotovostně (bankovním převodem), platby v hotovosti nejsou akceptovány. Postačí prostá kopie dokumentu.

7.      Doklad o projednání stavebního záměru příslušným stavebním úřadem - Kolaudační souhlas, postačí prostá kopie dokumentu.

8.      Dokumenty prokazující zajištění služby optimalizace spotřeby/výroby/dodávky energií či médií pro zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu podpořeného bytového domu na dobu 3 let ode dne přijetí dotace postačí prostá kopie dokumentů.

9.      Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA

1.      Dokumenty k veřejné podpoře – předkládají je pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 a dále pak na webových stránkách Programu v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře.

2.      Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT).


Další postup po doložení realizace

Poté, co na příslušné krajské pracoviště dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

TIP!

Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné krajské pracoviště, popř. Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

Na co si dát pozor?

  • Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.
  • Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinností pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d stejného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí".