Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Jak požádat o podporu krok za krokem

Seznamte se s podmínkami Programu

Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění, další pokyny jsou pak uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám - bytové domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny"). Oba dokumenty naleznete na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY.

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Interaktivní formulář žádosti se zpřístupní po kliknutí na ikonku Podat žádost na úvodní stránce programu.

Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky:

1. Zpracování odborného posudku

Splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.

Projektová dokumentace musí být řádně provedena a potvrzena osobou autorizovanou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Energetické hodnocení budovy musí být řádně provedeno a potvrzeno energetickým specialistou, který je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, držitelem oprávnění

a)     ke zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b)     ke zpracování průkazu.

Seznamy autorizovaných osob najdete na internetových stránkách:

Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

2. Projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud to je nutné, zajistěte u svého zpracovatele úpravu odborného posudku.


3. Vyplnění krycího listu technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedených opatření. Formulář krycího listu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → KRYCÍ LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ


4. Vyplnění elektronické žádosti o podporu v informačním systému Programu

Na stránkách programu se po kliknutí na ikonku Podat žádost objeví nejprve registrační formulář, který vás vyzve k založení uživatelského účtu. V registračním formuláři vyplníte svoji emailovou adresu, na které bude probíhat komunikace mezi vámi a Fondem, své jméno a příjmení, a heslo pro přístup do uživatelského účtu. K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na vaši e-mailovou adresu.

Údaje vyplňované při registraci (tzn. e-mail a heslo) vám slouží k opětovnému přihlášení do webového rozhraní informačního systému programu, prostřednictvím kterého se žádosti podávají. Při vyplňování formuláře žádosti o podporu mějte při ruce Krycí list technických parametrů, některé údaje v něm obsažené budete při vyplňování žádosti potřebovat. Odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě a v případě jejich vyčerpání již neumožní žádost podat. Elektronická evidence žádosti tedy současně znamená i rezervaci příslušné výše finančních prostředků pro vaši žádost. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti.

POSTUP REGISTRACE:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → vyplnění emailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT → dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na email.

POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění emailu a hesla → PŘIHLÁSIT.

Pozor!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je v tomto případě nutné žádat v režimu de minimis. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA.


5. Doručení žádosti o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť (KP) fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech KP fondu naleznete v sekci Krajská pracoviště. Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost o podporu" a unikátním číslem žádosti. Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti. Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je za posledním den lhůty brán nejbližší následující pracovní den.

Příklad počítání lhůt:

počítání lhůt.png

Dokumenty požadované při podání žádosti

Dokumenty, které jsou požadovány jako povinné přílohy k formuláři žádosti, předkládá žadatel (osobně nebo doporučenou zásilkou) spolu s žádostí o podporu na některé z krajských pracovišť Fondu, a to ve stanovené lhůtě. Aktuální seznam podacích míst je uveřejněn na internetových stránkách Programu www.novazelenausporam.cz v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU

1.      Formulář žádosti o podporu formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci.

  1. 1.      Formulář žádosti o podporu formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci.

 

  1. 2.      Odborný posudek projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy v požadovaném rozsahu dle specifikace uvedené v kapitole 5.

 

  1. 3.      Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné a zároveň v elektronické podobě vyplněného interaktivního formuláře zpravidla prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádostí. Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE, nebo pokud to systém umožňuje, je součástí webového rozhraní informačního systému pro podání žádostí.

 

  1. 4.      Územní rozhodnutí (popř. jiný dokument nahrazující Územní rozhodnutí) s vyznačením nabytí právní moci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že stavba nepodléhá územnímu rozhodnutí nebo územnímu souhlasu, dokládá žadatel stanovisko příslušného stavebního úřadu.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA

  1. 1.      Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací. Tento doklad předkládají pouze právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Postačí prostá kopie dokumentu.

 

  1. 2.      Plná moc pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

 

  1. 3.      Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků/vlastníků nemovitosti – pouze v případě změny dokončené budovy pokud objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví/vlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak). Úplný seznam povinných příloh je uveden v kapitole 4 Závazných pokynů.

Výše uvedené přílohy jsou nezbytné pro úspěšné podání žádosti. Po realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen doložit další přílohy, kterými prokáže, že všechna opatření byla řádně dokončena (viz krok 10). Pokud podáváte žádost zpětně po realizaci úsporných opatření, stačí doručit všechny povinné přílohy najednou.


6. Kontrola žádosti fondem

Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané dokumenty k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění, ale pouze jedenkrát v každém kroku kontroly. Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.

Pozn.: Žádost o prodloužení musí být podána nejpozději poslední den stanovené lhůty. Žádat je nutné vždy písemně – poštou nebo emailem.


7. Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů (popřípadě do 3 týdnů, jsou-li formální a specifická kontrola sloučeny). S realizací plánovaných opatření však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se akceptační dopis nezasílá. V takovém případě je žádost ihned po akceptaci podrobena závěrečnému vyhodnocení.


8. Zajištění odborného technického dozoru

V souladu s podmínkami programu je vaší povinností zajistit odborný technický a autorský dozor.


9. Výběr konkrétních materiálů, výrobků a jejich dodavatele a realizace opatření

Při realizaci úsporných opatření jste povinni prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě, že vyberete výrobky ze Seznamu výrobků a technologií splnění technických vlastností dokládat nemusíte. Vstup do Seznamu výrobků a technologií.


Realizaci všech opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.  Žadatel o podporu je rovněž povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta. Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise.

10. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit fondu předložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů a pokynů uvedených v sekci doložení realizace, a to nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu. O prodloužení této lhůty je možné požádat, avšak neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti o podporu ukončena. Závěrečné vyhodnocení žádosti trvá zpravidla 3 týdny od akceptace žádosti, nejsou-li zjištěny žádné nedostatky.


11. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí"). Tento dokument vám bude zaslán poštou.

Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována (požadován je úředně ověřený podpis žadatele). Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace fondu bude považováno za porušení podmínek programu.

V případě, že je žadatelem mimorezortní státní příspěvková organizace, připraví správce kapitoly žadatele ve spolupráci s Fondem návrh Registrace a rozhodnutí, a to včetně podmínek poskytnutí finančních prostředků. Po schválení návrhu správcem Programu vydá správce kapitoly žadatele dokument Registrace a rozhodnutí

12. Výplata dotace

Dotace je vyplacena na bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je tedy možné očekávat vyplacení dotace přibližně za 9 týdnů od podání žádosti.


13. Závěrečné vyhodnocení akce

Závěrečné vyhodnocení akce se provádí po vydání Registrace a rozhodnutí a po výplatě dotace. Dokument je zasílán příjemci podpory emailem, případně na vyžádání v listinné podobě.