Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Oblasti podpory

Podmínky oblasti podpory B

 • Budova bytového domu musí splnit požadavky vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.
 • Při realizaci podporovaných opatření v této oblasti podpory musí žadatel prokázat technické vlastnosti použitých tepelněizolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 • V případě instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, v platném znění.
 • Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla systému nuceného větrání při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %.
 • Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy zpracovaným v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (viz kapitola 11).
 • Spalovací zdroje, z nichž jsou spaliny vypouštěny do vnitřního prostředí domu, se nepovažují za zdroj tepla na vytápění.
 • Bytový dům musí být vybaven systémem pro měření a zaznamenávání relevantních ukazatelů pro zpracování ročních zpráv v rozsahu dle ustanovení 2.1, písm. x).

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze uplatnit zvýhodnění ve výši 5 % k výši podpory pro podoblast B.1, a to za níže uvedených podmínek:

 • Musí být použity nejméně tři různé druhy výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, nelze tedy kombinovat např. tepelně izolační materiály či jejich tloušťky;
 • Environmentální prohlášení musí být zpracována v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804, a musí být ověřena nezávislou akreditovanou osobou;
 • Všechny výrobky se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III musí být registrovány a vedeny v registru environmentálních prohlášení typu III v České republice Českou informační agenturou životního prostředí (dále jen „CENIA“).

Podoblast podpory B.1 – Výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení technických parametrů pro ucelenou bytovou část (viz kapitola 11.) hodnoceného bytového domu uvedených v tabulce 1.

Tabulka 1: Požadované parametry v oblasti podpory B

Sledovaný parametr

Označení jednotky Podoblast podpory B.1
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]
≤ 90
Součinitel prostupu tepla výplně otvoru ve stěně a strmé střeše z vytápěného do venkovního prostředí, kromě dveří UW
[W.m-2.K-1]
≤ Upas1)
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m-2.K-1]
≤ 0,70 x Uem,R
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h-1]
≤ 0,6
Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θai,max
[°C]
≤ θai,max,N 2,3)
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro větrání obytných místností [-]

Ano

Poznámka:
1) Výjimku mohou tvořit výplně otvorů dle ČSN 730540-2, bodu 5.2.8
2) Bez použití strojního chlazení
3) Za splněné se považuje v případě, že bude doložena výpočtem nebo v případě, že budou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínícími prvky

Podpora na výstavbu zelených střech

Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody). Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklenem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být  ≥ 8 cm;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy,
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).

Podpora na využití tepla z odpadní vody

Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

 • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
 • Teplota studené vody min. 8°C;
 • Teplota okolí v rozsahu 18-25°C;
 • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39°C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Podoblast podpory B.2 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a  měření průvzdušnosti obálky budovy

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním stavby a autorského dozoru projektanta a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).