Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Oprávnění žadatelé

V rámci 3. Výzvy určené pro bytové domy s velmi nízkou energetickou náročností jsou podporována opatření realizovaná na území celé České republiky.

Oprávněným příjemcem podpory je pouze stavebník, který stavbu, která je předmětem podpory, řádně dokončí. Řádné dokončení stavby dokládá příslušnými dokumenty (zpravidla kolaudačním souhlasem, viz ustanovení 4.2 Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí). Změna stavebníka resp. vlastníka předmětu podpory v průběhu administrace žádosti a po dobu udržitelnosti je umožněna za podmínek uvedených v kapitole 9 Závazných pokynů.

Je-li dům ve vlastnictví/spoluvlastnictví více osob, je nutné jako jednu z povinných příloh žádosti doložit souhlasné prohlášení ostatních vlastníků/spoluvlastníků nemovitosti.

Typy žadatelů:

  • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
  • právnické osoby

Pozor!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA.