Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Výše podpory

Výše podpory pro podoblast podpory B.1 - podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu.

Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, lze v souladu s podmínkami Programu k výši podpory pro podoblast B.1 uplatnit rovněž další zvýhodnění ve výši 5%.

Výše podpory pro výstavbu zelených střech - podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Výše podpory pro využití tepla z odpadní vody - podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na připojenou bytovou jednotku.

Výše podpory pro podoblast B.2 - Maximální celková výše podpory na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy činí 70 000 Kč.

Konečná výše podpory uvedená v Registraci a rozhodnutí je stanovena na základě dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření a může být odlišná od maximální výše podpory uvedené v akceptačním dopise, nikoliv však vyšší. V případě, že jsou naplněny definiční znaky veřejné podpory, je maximální výše podpory omezena aktuální maximální možnou výší čerpání veřejné podpory žadatelem.

Podpora je poskytována formou přímé dotace až do výše 30 % celkových doložených způsobilých výdajů na všechna opatření a však maximálně do výše 15 % celkových výdajů na výstavbu.