Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Časté chyby

Formální nedostatky

V případě, že odesíláte žádost listinné podobě, opravu na základě zaslané výzvy k odstranění nedostatků či dokládáte realizaci podporovaných opatření, je vždy potřeba pečlivě zkontrolovat kompletnost požadovaných dokumentů a také to, zda dokumenty, na kterých má být podpis žadatele nebo zpracovatele odborného posudku, jsou těmito podpisy opatřené.

 

Dodržování lhůt

V každém kroku administrace žádosti, od jejího podání až do doložení realizace podporovaných opatření, jsou dané lhůty, které je potřeba správně spočítat a dodržovat. Kvůli špatnému výpočtu lhůty pro předložení požadovaných dokumentů dochází k tomu, že dokumenty jsou předloženy až po uplynutí lhůty a administrace žádosti musí být pro nesplnění podmínek ukončena.

Jak se tedy lhůta počítá? Lhůta se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (např. podání žádosti či obdržení výzvy). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

Příklad pro podání žádosti:

 pocitani lhut.png

V případě, kdy zjistíte, že stanovenou lhůtu nejste schopni z jakéhokoliv důvodu dodržet, lze v době trvání lhůty požádat o její prodloužení. To se netýká lhůty pro doložené žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě.

 

Předložená žádost nesplňuje základní podmínky programu

V případě rodinných domů se jedná nejčastěji o nesplnění těchto podmínek:

- v oblasti podpory A je podána žádost na rodinný dům, který stále ještě není zkolaudovaný, i když se již dlouhou dobu užívá,

- případně byl zkolaudovaný až po datu 1. 7. 2007,

- dále není možné akceptovat ani žádosti podané na objekty, které nejsou zkolaudované k trvalému bydlení a nesplňují definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,

- u žádostí podaných v oblasti podpory B nelze akceptovat žádosti, jejichž celková energeticky vztažná plocha rodinného domu přesahuje hodnotu 350 m2.

V případě bytových domů se jedná o obdobné nesplnění podmínek:

- v oblasti podpory A je podána žádost na bytový dům, který stále ještě není zkolaudovaný, i když se již dlouhou dobu užívá,

- případně byl zkolaudovaný až po datu 1. 7. 2007,

- dále není možné akceptovat ani žádosti podané na objekty, které nejsou zkolaudované k trvalému bydlení a nesplňují definici bytového domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů,

 

Nesoulad informací v jednotlivých částech odborného posudku a krycím listu

V odborném posudku, který se skládá z projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, se objevuje nesoulad hodnot či parametrů. Tento nesoulad může být způsobován tím, že každou část obdobného posudku zpracovává jiná autorizovaná osoba. Je vždy nutné dbát na spolupráci a koordinaci všech osob, které odborný posudek pro žádost připravují. Rozdíly v částech, které se popisují.