Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Doložení realizace podporovaných opatření

Kde doložit realizaci?

Dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (tj. Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů), je nezbytné doložit na příslušném krajském pracovišti Státního fondu Životního prostředí ČR (dále jen „KP“), které vaší žádost administruje. Kontaktní údaje jednotlivých KP jsou k dispozici na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz.

POZOR!


Pokud v průběhu realizace podporovaných opatření došlo k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), je nezbytně nutné tuto změnu oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) nejpozději při předložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení  výdajů (dále jen „Registrace a rozhodnutí“) a změnu doložit relevantními dokumenty.

Kdy a jakým způsobem doložit realizaci?

Dokumenty doručte osobně nebo poštou na adresu příslušného KP, a to nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise, který obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a stanovuje termíny pro doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí. V odůvodněných případech je možno požádat o prodloužení lhůty, a to výhradně písemně před jejím vypršením.

Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě, v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno u konkrétního dokumentu jinak.

Jakými dokumenty se dokládá realizace?

Dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí stanovuje Směrnice MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 (dále jen „Směrnice“) a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy v rámci 2. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“) – kapitola 4.2.

DOKUMENTY
PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU (pokud není stanoveno jinak):

A  
Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“. Tento formulář (dle zvolené oblasti podpory pod názvem Dokumenty k doložení A, C nebo Dokumenty k doložení B) je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz nebo je možné ho obdržet na KP. (originál)

B  Povinné přílohy, kterými jsou:

 1. Výpis z katastru nemovitostí. Výpis nesmí být starší 90 dní. Pozor, nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby! (originál nebo prostá kopie).

 2. Soupis faktur. Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR (originál).

 3. Faktury za realizaci podporovaného opatření včetně soupisu provedených prací (nebo položkového rozpočtu či dodacího listu) vystaveného dodavatelem, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory) – faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY / FAKTURA ODKAZEM (originál nebo prostá kopie).

  Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6 Závazných pokynů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), tak i jeho SVT kód (pokud je označení jednoznačné, tak se SVT kód uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET (originál nebo prostá kopie).

  Pozn.:
  Výše podpory je dle podmínek Programu omezena na max. 50% řádně doložených způsobilých výdajů. Pokud budou doloženy faktury v celkové výši nižší než dvojnásobek podpory, je nutno počítat s tím, že podpora nebude vyplacena v plné výši, ale pouze do výše 50% řádně doložených způsobilých výdajů.V oblasti podpory B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je potřeba doložit minimálně faktury za realizovaná opatření, které jsou uvedena v krycím listu technických parametrů. Jsou to např. zdroje tepla na vytápění a přípravu TV, systém nuceného větrání, solární systémy, tepelné izolace, apod.

 4. Potvrzení o úhradě faktur. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoli však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad (v hotovosti lze platit pouze faktury do výše 270 000 Kč, a to v souladu se zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) (originál nebo prostá kopie).

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

 1. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Předkládá se u žádostí v oblasti podpory A, B a v případě instalace tepelných čerpadel typu voda – voda /C.1.5 nebo C.2.5/ a tepelných čerpadel typu země – voda /C.1.6 nebo C.2.6/. Rozsah projednávaného stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, která jsou uvedena v odborném posudku. Dle  typu opatření jsou akceptovány níže uvedené doklady, které se předkládají v originále nebo prosté kopii. 

 2. Doklad o dokončení realizace. Předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu. Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele (originál).

 3. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Předkládá se pouze pro oblast podpory A. Pokyny pro vypracování zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách programu (originál).

 4. Dokumenty k veřejné podpoře. Předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a na webových stránkách programu v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou k dispozici ke stažení i příslušné formuláře (originál).

 5. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti C.4 (instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). Protokol musí být vypracován dle vzoru zveřejněného na internetových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY (originál).

 6. Dokumenty prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu.  Předkládá se pouze v případě, že není vybrán výrobek/výrobky ze Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti výrobků a materiálů musí být prokázány certifikáty obsahujícími potřebné údaje s uvedením technických norem, dle kterých byly tyto hodnoty stanoveny nebo změřeny. Pokud certifikáty tyto hodnoty neobsahují, je nutno dodat i příslušné části protokolů o zkouškách výrobků vystavené nezávislou akreditovanou zkušebnou. (originál nebo prostá kopie)

Pozn.: V případě, že krycí list technických parametrů předložený k žádosti o podporu neobsahoval všechny požadované údaje (např. specifikaci SVT kódů použitých výrobků a technologií, která je upřesněna při realizaci opatření apod.) předkládá žadatel spolu s dokumenty prokazujícími dokončení realizace podporovaných opatření také aktualizovaný krycí list technických parametrů.

Další postup po doložení realizace

Poté, co na příslušné KP dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

TIP!


Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné krajské pracoviště Fondu, popř. Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

Na co je třeba si dát pozor?

 • Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.

 • Jak doložit parametry materiálů a výrobků v případě, že použiji pro realizaci výrobek nezapsaný v Seznamu výrobků a technologií (SVT)?

Sledované parametry těchto výrobků musí být doloženy kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří), jedná se buď o certifikát, nebo zkušební protokol. Podstatné je, aby v předloženém dokumentu byly uvedeny technické parametry, které jsou vyžadovány z hlediska podmínek programu stanovených Závaznými pokyny. Jedná se zejména o tyto parametry:

 • tepelné izolace: deklarovaný součinitel tepelné vodivosti.

 • výplně otvorů (okna, dveře): součinitele prostupu tepla rámu a výplně, celkový činitel prostupu solární energie, pro distanční rámeček lineární činitel prostupu tepla.

 • zdroje na biomasu: účinnosti a emise CO, TOC, TZL při jmenovitém a nejnižším částečném výkonu.

 • tepelná čerpadla: topný faktor při stanovené teplotní charakteristice, země-voda při B0/W35, vzduch-voda při A2/W35, voda-voda při W10/W35.

 • plynové kondenzační kotle: účinnost a emise CO, NOx při jmenovitém a částečném výkonu, pH kondenzátu, příměsi kondenzátu.

 • solární kolektory: optická účinnost při nulových tepelných ztrátách, lineární součinitel tepelné ztráty, kvadratický součinitel tepelné ztráty, plocha apertury.

 • Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla: účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) prokázané měřením dle ČSN EN 308.

Sledované parametry požadované podmínkami programu jsou podrobně specifikovány v kapitole 2 Závazných pokynů.

Pozn.: Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně toho, jaký výrobek k realizaci podporovaných opatření použít, doporučujeme ještě před doložením realizace podporovaných opatření využít konzultací pracovníků KP. Předejdete tak případným nedostatkům ve vaší žádosti, které by v krajním případě mohly vést i ke ztrátě nároku na podporu. V případě, že k realizaci opatření využijete výrobek zapsaný v SVT, žádné parametry nedokládáte.

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinností pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d stejného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“. Informace k doložení realizace podporovaných opatření si stáhněte zde (pdf).