Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Projektová dokumentace (definice platná pro 1. Výzvu - rodinné domy)

dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, která se zpracovává v případě, kdy provedení navrhovaných podporovaných opatření vyžaduje vydání stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení stavby stavebním inspektorem (pokud rozsah této dokumentace neodpovídá minimálnímu rozsahu, který je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice, musí být dokumentace doplněna o chybějící části). Pokud lze na základě stanoviska příslušného stavebního úřadu provést podporovaná opatření bez stavebního povolení či ohlášení, rozumí se projektovou dokumentací dokumentace zpracovaná dle minimálního rozsahu, který je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice.

Projektová dokumentace (pro 2. a 3. výzvu – rodinné domy a 1. a 2. výzvu – bytové domy)

dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby, která se zpracovává v případě, kdy provedení navrhovaných podporovaných opatření vyžaduje vydání stavebního povolení, ohlášení stavby nebo oznámení stavby stavebním inspektorem (pokud rozsah této dokumentace neodpovídá minimálnímu rozsahu, který je stanoven v kapitole 5 Závazných pokynů, musí být dokumentace doplněna o chybějící části). Pokud lze na základě stanoviska příslušného stavebního úřadu provést podporovaná opatření bez stavebního povolení či ohlášení, rozumí se projektovou dokumentací dokumentace zpracovaná dle minimálního rozsahu, který je stanoven v Závazných pokynech v kapitole 5.

Průkaz energetické náročnosti budovy

ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy a je proveden podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s použitím okrajových podmínek dle TNI 73 0331, Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet a metodického pokynu.

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1]

udává součinitel prostupu tepla celé obálky budovy (vytápěné zóny), který zahrnuje vlivy všech ochlazovaných konstrukcí tvořících systémovou hranici budovy (vytápěné zóny). Zjednodušeně se jedná o hodnotu, která vyjadřuje základní vliv stavebního řešení na potřebu tepla na vytápění a nezohledňuje faktory jako je chování uživatelů či vliv klimatických podmínek. Výpočet hodnoty upravuje ČSN 73 0540-4, Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody, a metodický pokyn.

Průvzdušnost obálky budovy n50 [h-1]

je celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, stanovená experimentálně podle ČSN EN 13829 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda, metoda A a v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy.

Průvzdušnost obálky budovy n50 [h-1]

celková intenzita výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa, stanovena experimentálně podle ČSN EN 13829, Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda, metoda A a v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky.