Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Energetické hodnocení

soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu. Požadovaný rozsah energetického hodnocení je stanoven Závazných pokynech v kapitole 5.

Energetický posudek (definice platná pro 1. Výzvu – rodinné domy)

ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/8 Směrnice.

Energetický specialista

osoba, která je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 k zpracování:
a) energetického posudku,
b) průkazu

Environmentální prohlášení typu III

soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). Tyto informace se zjišťují metodou analýzy životního cyklu (LCA) podle norem ČSN ISO 14040-49. Výsledná zpráva s těmito údaji musí být veřejně přístupná a údaje v ní obsažené musí být ověřitelné. Environmentální prohlášení, která nejsou ověřena nezávislou akreditovanou osobou, nelze využít pro doložení splnění podmínek v Programu.

Euro účinnost střídače

průměrná účinnost střídače pod různým zatížením ve středoevropských klimatických podmínkách stanovená dle ČSN EN 61 683.

Euro účinnost střídače

průměrná účinnost střídače pod různým zatížením ve středoevropských klimatických podmínkách měřená dle ČSN EN 61683.

Evidence žádosti

nastává v okamžiku úspěšného uložení elektronického formuláře žádosti do informačního systému Programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Fondu.