Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1]

hodnota vypočtená podle vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331, Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, a metodického pokynu.

Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1]

Jedná se o vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13 790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení, s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331, Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, a metodického pokynu.

Metodický pokyn k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy (dále jen „metodický pokyn“)

Fondem vydaný dokument, který je v souladu s ČSN EN 13 829, Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda, který dále upřesňuje podmínky a přípravy měření. Metodický pokyn je uveřejněn na webových stránkách Programu.

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek (dále jen „metodický pokyn“)

Fondem vydaný dokument, který je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění a TNI 73 0331, Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet, který dále upřesňuje výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických výpočtů. Metodický pokyn je uveřejněn na webových stránkách Programu.