Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Slovník pojmů

Referenční budova

referenční budovou je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání a klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy. Jejich hodnoty udává vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R [W.m-2.K-1]

hodnota vypočtená podle Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy, přílohy č. 1 a metodického pokynu.

Registrace akce

akt dle § 5 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů. Následuje po závěrečném vyhodnocení žádosti, při kterém nejsou zjištěny nedostatky, nebo pokud jsou tyto odstraněny.

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“)

jeden společný dokument, který vydává správce Programu.

Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Registrace a stanovení výdajů“)

jeden společný dokument, který vydává správce Programu.

Rodinný dům (definice platná pro 1. a 2. výzvu - rodinné domy)

stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy, které jsou užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení" (penziony, kanceláře, rekreační ubytování apod.). Stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely Programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Rodinný dům (definice platná pro 3. výzvu - rodinné domy)

stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům jsou pro účely Programu považovány též stávající stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Za rodinný dům se pro potřeby Programu nepovažují rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení" (hotely, penziony, kanceláře, budovy pro rodinnou rekreaci apod.). Pro účely Programu je za podlahovou plochu považována celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřním lícem konstrukcí tvořících obálku budovy.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

rozhodnutí správce Programu o poskytnutí dotace v souladu s § 14 zákona o rozpočtových pravidlech. Rozhodnutí se provádí současně s registrací akce po závěrečném vyhodnocení žádosti, při kterém nejsou zjištěny nedostatky, nebo pokud jsou tyto odstraněny.