Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydání Registrace a rozhodnutí, respektive Registrace a stanovení výdajů.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky na výšeny o 10 %.

(Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5).

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

V této oblasti podpory je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlaha na terénu

700

900

1 200

Ostatní konstrukce, stropy

330

400

550


Památkově chráněné budovy:

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, platí pro danou část opatření zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,3. Za památkově chráněnou budovu se považuje budova splňující definici dle kapitoly 11 Závazných pokynů.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč)= SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.

 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace. 

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3. 

Celková výše podpory v této podoblasti je bonifikována částkou 2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 Kč v případě použití materiálů s vydanou environmentální deklarací produktu (dále jen „EPD“). Podmínkou pro poskytnutí této bonifikace je použití materiálů s vydaným EPD na minimálně 50 % výměry zateplovaných konstrukcí.

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.

Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

350 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

500 000


Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

Oblast podpory C

Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem

 • na instalaci solárních termických systémů

 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast

podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]

C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických systémů

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.1

Solární systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000


Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000


Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 

Kompletní informace ohledně maximální výše podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech.