Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Doložení realizace podporovaných opatření

Kde doložit realizaci?

Dokumenty prokazující dokončení realizace podporovaných opatření (tj. Dokumenty požadované k vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů) doložte na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „KP"), které vaší žádost administruje. Kontaktní údaje jednotlivých KP a konkrétních pracovníků jsou k dispozici na webových stránkách Programu
v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ.

POZOR!


Pokud v průběhu realizace podporovaných opatření došlo k jakékoliv změně oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), je nezbytně nutné tuto změnu oznámit Státnímu fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond") nejpozději při předložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí, (dále jen „Registrace a rozhodnutí") a změnu doložit relevantními dokumenty.

Kdy a jakým způsobem doložit realizaci?

Dokumenty doručte osobně nebo poštou na adresu příslušného KP, a to nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise, který obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a stanovuje termíny pro doložení dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí. V odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to výhradně písemně před jejím vypršením.

Všechny dokumenty musí být předloženy v listinné podobě, v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

Jakými dokumenty se dokládá realizace? 

Dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí stanovuje Směrnice MŽP č. 2/2015, o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám od roku 2015 (dále jen „Směrnice“) a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám – rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“) – kapitola 4.2.

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI O PODPORU (pokud není stanoveno jinak):

 1. Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“. Formulář je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → DOKUMENTY K DOLOŽENÍ REALIZACE A, C/DOKUMENTY K DOLOŽENÍ REALIZACE B nebo je možné ho obdržet na KP (originál).

 2. Výpis z katastru nemovitostí s údaji aktuálními ke dni doručení Fondu. Pozor, nejedná se o list vlastnictví k pozemku (např. v případě novostaveb), je nutno prokázat vlastnictví stavby! (postačí prostá kopie dokumentu).

 3.  Soupis faktur. Soupis všech faktur souvisejících s realizací podporovaných opatření. Soupis musí být opatřen vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat. Vzor soupisu faktur je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → SOUPIS FAKTUR (originál).

 4. Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, provedení odborného technického dozoru, provedení měření průvzdušnosti obálky budovy (pokud je žádost podána v příslušné podoblasti podpory). Faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Vzor faktury včetně všech požadovaných náležitostí a doplňujících komentářů je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → FAKTURA POLOŽKY/ FAKTURA ODKAZEM (originál nebo prostá kopie).

  Pozn.: Výše podpory je dle podmínek programu omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Pokud budou doloženy faktury v celkové výši nižší než dvojnásobek podpory, je nutno počítat s tím, že podpora nebude vyplacena v plné výši, ale pouze do výše 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (originál nebo prostá kopie).

 5. Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě) či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad (v hotovosti lze platit pouze faktury do výše 270 000 Kč, a to v souladu se zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) (postačí prostá kopie dokumentu).

 6. Soupis provedených prací (nebo také položkový rozpočet či dodací list, případně smlouva o dílo) vystavený dodavatelem se přikládá k jednotlivým fakturám nebo souhrnně a musí obsahovat zejména vyznačení způsobilých výdajů v souladu s kapitolou 6 Závazných pokynů, celkovou cenu a celkovou cenu včetně DPH. U způsobilých výdajů musí být uvedeno přesné označení použitých výrobků. V případě, že je použit výrobek ze Seznamu výrobků a technologií (SVT), tak i jeho SVT kód (pokud je jeho označení jednoznačné a nemůže dojít k záměně s jiným výrobkem, tak se SVT kód uvádět nemusí). Vzor položkového rozpočtu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → POLOŽKOVÝ ROZPOČET (originál nebo prostá kopie).

 

V oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností je potřeba doložit zejména faktury nebo jiné doklady prokazující použití výrobků a za realizaci opatření, která jsou uvedena v krycím listu technických parametrů. Jsou to např. zdroje tepla na vytápění a přípravu TV, systém nuceného větrání, solární systémy, tepelné izolace, apod.

 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

 1. Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem. Předkládá se u žádostí v oblasti podpory A a B či v případě instalace tepelných čerpadel typu voda-voda (C.1.5 nebo C.2.5) a nebo země-voda (C.1.6 nebo C.2.6). Rozsah projednávaného stavebního záměru musí odpovídat oblasti podpory a opatřením, která jsou uvedena v odborném posudku. Dle typu opatření jsou akceptovány níže uvedené doklady (postačí prostá kopie dokumentu).

a) kolaudační souhlas – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního povolení, nebo

b) písemné potvrzení stavebního úřadu o tom, že žadatel oznámil svůj záměr zahájit užívání stavby, a že stavební úřad užívání stavby nezakázal – v případě, že realizace opatření probíhala v režimu stavebního souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo

c) písemné stanovisko příslušného stavebního úřadu nebo potvrzený zápis z ústního jednání mezi žadatelem (nebo jím zplnomocněnou osobou) a příslušným stavebním úřadem o projednání stavebního záměru, který je předmětem žádosti o podporu - v ostatních případech.

 1. Doklad o dokončení realizace. Předkládá se pouze v případě opatření z oblasti podpory C. V závislosti na provedeném opatření se jedná o předávací protokol nebo protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu nebo doklad o připojení systému k distribuční soustavě (povinné pro podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6). Předávací protokol nebo protokol o uvedení do trvalého provozu musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akce, identifikaci žadatele a dodavatele, identifikaci předávané dodávky nebo díla, datum předání a podpisy žadatele nebo jím určené osoby i dodavatele. Vzory obou dokumentů jsou k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → PROTOKOL O UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU / PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (postačí prostá kopie dokumentu).
 1. Závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Předkládá se pouze pro oblast podpory A. Vzor formuláře závěrečné zprávy je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU(originál).
 1. Dokumenty k veřejné podpoře. Předkládají pouze žadatelé, na které se vztahují pravidla veřejné podpory. Podrobné informace k veřejné podpoře jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA, kde jsou ke stažení i příslušné formuláře (originál).
 1. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). Předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a podoblasti C. 4 (Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla). Dále i u žádostí v oblasti podpory A. 3, které nejsou kombinovatelné s oblastí podpory C.4 . Protokol musí být vypracován v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy, který je zveřejněn na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → METODICKÝ POKYN – UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY PRO OBLAST B a C.4 - 3. výzva - Rodinné domy a PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY (originál).

 2. Stanovisko provozovatele ÚSZTE nebo SZTE., která využívá alespoň 50 % energie z obnovitelných zdrojů – předkládá se pouze v případě instalace zdroje tepla nebo solárního systému do budovy napojené na tyto soustavy,tzn. že předložení „Stanoviska“ se týká pouze domů napojených na dálkové zásobování teplem. (postačí prostá kopie dokumentu).

 3. Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků - předkládají se pouze u u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají vliv na splnění podmínek Programu (postačí prostá kopie dokumentu).

Pozn.:  V případě, že během realizace došlo k záměnám materiálů, výrobků nebo jiným změnám např. v rozsahu realizovaných opatření oproti původně předložené projektové dokumentaci a energetickému hodnocení, je nutno nejpozději při doložení realizace požádat o změnu v žádosti a doložit aktualizovaný odborný posudek včetně nového krycího listu technických parametrů. Při podání žádosti o změnu se však žadatel vystavuje riziku, že změna nebude schválena z důvodu nesplnění některých podmínek programu NZÚ. Proto doporučujeme o případné změny v žádosti žádat předem, před jejich provedením.

Další postup po doložení realizace

Poté, co na příslušné KP dodáte všechny výše uvedené dokumenty, proběhne kontrola jejich úplnosti a správnosti. V případě zjištění nedostatků budete vyzváni k jejich odstranění. Pokud jsou předložené dokumenty vyžadované k vydání Registrace a rozhodnutí v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

TIP!


Pokud potřebujete více informací k dokládání realizace, neváhejte se obrátit na příslušné KP, popř. Zelenou linku na telefonním čísle 800 260 500.

Na co je třeba dát si pozor?

 • Je nutné dodržet lhůty doložení realizace (= doložení dokumentů požadovaných k vydání Registrace a rozhodnutí) stanovené v akceptačním dopise, který kromě stanovení lhůt obsahuje i podmínky pro poskytnutí podpory z programu Nová zelená úsporám.

 • Jak doložit parametry materiálů a výrobků v případě, že použiji pro realizaci výrobek nezapsaný v Seznamu výrobků a technologií (SVT)?

Sledované parametry těchto výrobků musí být doloženy kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří), jedná se buď o certifikát, nebo zkušební protokol. Podstatné je, aby v předloženém dokumentu byly uvedeny technické parametry, které jsou vyžadovány z hlediska podmínek programu stanovených Závaznými pokyny.

Sledované parametry požadované podmínkami programu jsou podrobně specifikovány v kapitole 2 Závazných pokynů.

Pozn.: Pokud máte jakékoliv nejasnosti ohledně toho, jaký výrobek k realizaci podporovaných opatření použít, doporučujeme ještě před zahájením realizace podporovaných opatření využít konzultací pracovníků KP. Předejdete tak případným nedostatkům ve Vaší žádosti, které by v krajním případě mohly vést i ke ztrátě nároku na podporu. V případě, že k realizaci opatření využijete výrobek zapsaný v SVT, žádné parametry nedokládáte.

 • Podporována je pouze instalace kotlů na tuhá paliva (výhradně biomasu – např. kusové dřevo, dřevní pelety apod.) splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1 a 2 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Podporu nelze poskytnout na instalaci kotlů umožňujících dle technické specifikace výrobce spalování tuhých fosilních paliv (uhlí a uhelných briket apod.).

 • V případě lokálních topidel jsou podporována topidla s teplovodním výměníkem splňující požadavky na ekodesign dle bodu 1, 2 a 3 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) 2015/1185 ze dne 24. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva. Topidla musí být určena ke spalování tuhých paliv (výhradně biomasy – např. kusového dřeva, dřevních pelet apod.). Podporu nelze poskytnout na instalaci topidel umožňujících dle technické specifikace výrobce spalování tuhých fosilních paliv (uhlí a uhelných briket apod.).

 • Podporována jsou pouze tepelná čerpadla s elektrickým či plynovým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TV, pokud je tímto kotlem ohříván).

 • Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3, a 5 přílohy č. II nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

 • Podporována jsou tepelná čerpadla s plynovým pohonem, která splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1b), 2b), 3, 4 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

 • Podporovány jsou pouze kondenzační plynové kotle na zemní plyn, které splňují požadavky na ekodesign dle bodu 1a), 2b), 4 a 5 přílohy č. II Nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, §7 odst. 4b je povinnost pro majitele budov (stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků jednotek) zajistit instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů výlučně osobou oprávněnou dle § 10d stejného zákona. Tato povinnost se vztahuje na případy, kdy je tato instalace financována z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, tedy i z programu Nová zelená úsporám. Splnění této povinnosti potvrzujete čestným prohlášením na formuláři Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí. Informace k doložení realizace podporovaných opatření si stáhněte zde (pdf).