Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Často kladené dotazy

Filtr: F.A.Q. týkající se sekce Rodinné domy a výzvy 3. výzva pro rodinné domy

Zobrazit všechny dotazy

Co je a k čemu slouží zásobník žádostí?

Jedná se o seznam žádostí, které byly zaevidovány nad rámec aktuálně disponibilních finančních prostředků pro danou výzvu. Dojde-li k uvolnění či navýšení finančních prostředků, budou žádosti ze zásobníku automaticky, dle pořadí ve kterém byly do informačního systému zaevidovány, zařazeny mezi aktivní žádosti k další administraci. O zařazení mezi aktivní žádosti je žadatel informován.

Proč nemohou fyzické osoby žádat na výměnu původního kotle na tuhá fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje?

Pro fyzické osoby byl vyhlášen samostatný dotační program na výměnu zdroje tepla. Jedná se o program Operační program Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek tzv. „kotlíkové dotace". V tomto programu mohou fyzické osoby žádat o dotaci na výměnu zdroje tepla prostřednictvím krajů. Právnické osoby (např. města a obce vlastnící RD) mohou žádat ve 3. výzvě pro rodinné domy programu Nová Zelená úsporám. Fyzické osoby mohou v programu Nová Zelená úsporám žádat na výměnu elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem. Dále mohou žádat o podporu na výměnu lokálních zdrojů a na výměnu kotlů provedenou ještě před datem uznatelnosti stanoveným v podmínkách „kotlíkových dotací“ pro kraj, kde se jejich RD nachází. Na rozdíl od tzv. „kotlíkových dotací“ nelze v programu Nová zelená úsporám žádat o podporu na kotel umožňující spalování tuhých fosilních paliv (uhlí).

Je možné žádat na fotovoltaické systémy?

Ano, nově je možné ve 3. výzvě pro rodinné domy žádat o dotaci na fotovolatické systémy. Bližší informace naleznete v Závazných pokynech pro 3. výzvu v kapitole 2.

Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

Program Nová zelená úsporám je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů v rámci celé ČR, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. Žadateli o dotace mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. O podporu na výměnu původních kotlů na tuhá fosilní paliva nemohou žádat fyzické osoby, které však mohou využít podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek tzv. „kotlíkové dotace".

Jak probíhá podávání žádostí?

V programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byla vyhlášena 3. výzva k podávání žádostí pro rodinné domy, která upřesňuje oblasti podpory a další pravidla pro příjem žádostí v rámci této výzvy. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů dostupných na internetových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz. Po úspěšném odeslání elektronické žádosti (tzv. evidenci) musíte vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech krajských pracovišť SFŽP ČR naleznete v sekci „Krajská pracoviště". Žádat o podporu můžete v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze výdaje na podporovaná opatření dokončená na rodinných domech 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Musím podat žádost výhradně elektronicky? Kdo mi s tím pomůže, když žádný počítač nemám nebo na něm neumím?

Ano, žádost je nutné nejprve zaevidovat elektronicky a následně do 5 kalendářních dní doručit všechny potřebné dokumenty v listinné podobě na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Pokud nemáte počítač k dispozici nebo jste se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem, můžete se obrátit na pracovníky krajských pracovišť SFŽP ČR, kteří jsou připraveni vám pomoci.

Můžu žádost v listinné podobě a její povinné přílohy doručit na mně blízkou krajskou pobočku Státního fondu životního prostředí ČR?

Ano, listinnou podobu žádosti spolu s povinnými přílohami můžete doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na kterékoli z třinácti krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Obálka musí být označena číslem žádosti a heslem „NZÚ – Žádost o podporu".
Seznam kontaktů na krajská pracoviště SFŽP ČR najdete v sekci Krajská pracoviště.

Na jaká opatření je v rámci 3. výzvy pro rodinné domy možné žádat o podporu?

Podpora je poskytována v následujících oblastech:
A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování a výměna oken a dveří).
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností (tzn. výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností a domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie).
C Efektivní využití zdrojů energie (tzn. výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje např. kotle nebo krbová kamna na biomasu, plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, napojení na soustavu zásobování teplem nebo instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu).
Přehled možné výše podpory je uveden v sekci Výše podpory.

Budeme-li uvažovat o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké jsou základní podmínky?

Pro opatření z oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) platí, že výše získané podpory je ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora. Podpora je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v kapitole 2 Závazných pokynů. V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, souvisí s dotací na zateplení povinná výměna tohoto zdroje a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu centrálního zásobování teplem. Podporu v této oblasti podpory je možno poskytnout na rodinné domy, u kterých byla podána žádost o vydání stavebního povolení před 1. 7. 2007.