Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Jak požádat o podporu krok za krokem

Seznamte se s podmínkami Programu

Program se řídí směrnicí MŽP č. 2/2015 v platném znění, další pokyny jsou pak uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám - Rodinné domy v rámci 3. výzvy k podávání žádostí (dále jen „Závazné pokyny“). Oba dokumenty naleznete na webových stránkách programu v sekci DOKUMENTY.

Žádosti o dotaci se přijímají pouze elektronicky. Interaktivní formulář žádosti se zpřístupní po kliknutí na ikonku Podat žádost na úvodní stránce Programu. Pokud nedisponujete elektronickým zařízením pro samostatné podání žádosti o podporu, můžete navštívit některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „KP Fondu“), kde vám bude podání žádosti umožněno.

Před vlastním podáním žádosti je nutné učinit následující kroky: 

1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří vám zpracují odborný posudek

Splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:

 • z projektové dokumentace
 • z energetického hodnocení budovy

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů. 

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Pro fotovoltaické systémy může být projektová dokumentace zpracována též držitelem platného oprávnění dle § 10 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro opatření C 7 (podpora na využití tepla z odpadní vody), může být projektová dokumentace zpracována též odbornou dodavatelskou firmou. *

Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách:

Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:

a) energetického auditu a energetického posudku,

b) průkazu

U oblasti podpory C.3 může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro fotovoltaické systémy může být energetické hodnocení vypracováno též držitelem platného oprávnění dle §10 vyhlášky 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam energetických specialistů je na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

TIP!

Vybíráte zpracovatele odborného posudku a nevíte si rady jaký obor autorizace či jiné oprávnění u příslušných odborníků zvolit? Návod najdete v tabulce Oprávnění zpracovatelé projektové dokumentace a Oprávnění zpracovatelé energetického hodnocení.

2. Projednejte váš stavební záměr s příslušným stavebním úřadem

Projednejte váš záměr s příslušným stavebním úřadem. Pokud to je nutné, upravte odborný posudek, ale pouze ve spolupráci s jeho zpracovatelem. 

3. Ve spolupráci s energetickým specialistou vyplňte krycí list technických parametrů

Nezbytnou přílohou žádosti o podporu je také krycí list technických parametrů, který musí být řádně vyplněn a podepsán vámi a zpracovatelem energetického hodnocení. Krycí list obsahuje soupis všech sledovaných technických parametrů provedených opatření a předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Formulář krycího listu je k dispozici ke stažení v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → KRYCÍ LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PRO OBLAST PODPORY A, B NEBO C

4. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému programu

Nyní se dostáváte k samotnému podání žádosti. Na stránkách programu se vám po kliknutí na ikonku Podat žádost objeví nejprve registrační formulář, který vás vyzve k založení uživatelského účtu. V registračním formuláři vyplníte svoji emailovou adresu, na které bude probíhat komunikace mezi vámi a Fondem, své jméno a příjmení a heslo pro přístup do uživatelského účtu. K dokončení registrace musíte použít verifikačního odkazu, který vám bude zaslán (po odeslání registračního formuláře) na emailový kontakt, který jste uvedli v registračním formuláři. Údaje vyplňované při registraci (tzn. e-mail a heslo) vám slouží k opětovnému přihlášení do informačního systému Programu přes webové rozhraní, prostřednictvím kterého se žádosti podávají. Při vyplňování formuláře žádosti o podporu mějte při ruce Krycí list technických parametrů. Některé údaje v něm obsažené budete při vyplňování žádosti potřebovat. Odesláním formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti. V rámci evidence je žádosti přiděleno unikátní číslo žádosti. Informační systém průběžně sleduje stav čerpání finančních prostředků v dané výzvě. Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání volné finance, budou zařazeny do tzv. zásobníku žádostí. Dojde-li v průběhu administrace k uvolnění finančních prostředků v důsledku ukončení administrace některých dříve evidovaných žádostí nebo k navýšení alokace, budou žádosti ze zásobníku automaticky v pořadí, ve kterém byly do informačního systému evidovány, zařazeny mezi aktivní žádosti. O této skutečnosti budete písemně informováni.

POSTUP REGISTRACE:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → REGISTRACE → vyplnění emailu, jména, příjmení, hesla → REGISTROVAT → dokončení registrace prostřednictvím verifikačního odkazu zaslaného na email.

POSTUP PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI:

www.novazelenausporam.cz → PODAT ŽÁDOST → PŘIHLÁŠENÍ → vyplnění emailu a hesla → PŘIHLÁSIT.

POZOR!

V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo režimu blokové výjimky. Podrobné informace k veřejné podpoře, včetně konkrétních případů, kdy je nezbytné v režimu veřejné podpory žádat, jsou uvedeny v kapitole 7 Závazných pokynů a dále pak v sekci VEŘEJNÁ PODPORA.

5. Doručte KP Fondu žádost o podporu včetně povinných příloh v listinné podobě

Po úspěšné evidenci žádosti v informačním systému programu je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z KP fondu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech KP fondu naleznete v sekci KRAJSKÁ PRACOVIŠTĚ. Zásilka musí být viditelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti. Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti. Připadne-li konec této lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je za poslední den lhůty brán nejbližší následující pracovní den. Lhůta je rovněž zachována, pokud v případě poštovní zásilky adresované příslušnému orgánu je tato poštovní zásilka předána držiteli poštovní licence nejpozději v poslední den lhůty.

Příklad počítání lhůt: 

lhůty.png

Seznam povinných příloh k dodání na KP fondu: 

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI:

 • Podepsaný formulář žádosti o podporu - formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu při evidenci žádosti a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele, resp. osoby oprávněné za něj jednat, případně zplnomocněné osoby určené na základě písemné plné moci.
 • Odborný posudek - tj. projektová dokumentace a energetické hodnocení v požadovaném rozsahu dle zvolené oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace uvedené v kapitole 5 Závazných pokynů.
 • Krycí list technických parametrů s výkazem výměr - vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě vyplněného interaktivního formuláře (prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → KRYCÍ LIST TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PRO OBLAST PODPORY A, OBLAST PODPORY B a OBLAST PODPORY C;  pokud to systém umožňuje, je součástí webového rozhraní informačního systému pro podání žádosti.

DOKUMETY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

 • Doklad o právní osobnosti (subjektivitě) – výpis z veřejného rejstříku (obchodního či jiného), zřizovací listina u příspěvkových organizací. Předkládají zpravidla právnické osoby a fyzické osoby podnikající (postačí prostá kopie dokumentu).
 • Plná moc – pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba. Lze použít formulář plné moci, který je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → PLNÁ MOC.
 • Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti – pouze v případě, že objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob. Lze použít formulář souhlasného prohlášení, který je k dispozici v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE → SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKŮ.
 • Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření (postačí prostá kopie dokumentu).
 • Statut svěřenského fondu dle § 1452 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Předkládá se pouze v případě, že je žadatelem správce svěřenského fondu * (postačí prostá kopie dokumentu).

Úplný seznam povinných příloh je uveden v kapitole 4 Závazných pokynů.

Výše uvedené přílohy jsou nezbytné pro úspěšné podání žádosti. Po realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen doložit další přílohy, kterými prokáže, že všechna energeticky úsporná opatření byla řádně dokončena (viz krok 10). Pokud podáváte žádost zpětně po realizaci úsporných opatření, stačí doručit všechny povinné přílohy najednou. 

6. Kontrola žádosti Fondem

Nejprve je žádost spolu s dokumenty kontrolována z hlediska úplnosti a formální správnosti (lhůta na formální kontrolu je zpravidla 3 týdny). Po úspěšně uzavřené formální kontrole pak následně specifická kontrola, při níž se ověřuje věcná správnost žádosti (specifická kontrola trvá také zpravidla 3 týdny). Fond může oba kroky kontroly sloučit do jediné, jsou-li žádost a dodané podklady k žádosti dostatečné pro provedení specifické kontroly. V případě nedostatků vás Fond písemně (emailem) vyzve k jejich odstranění. Na odstranění nedostatků vám bude poskytnuta přiměřená lhůta. V případě, že lhůtu pro odstranění nedostatků nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení. Neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti ukončena a podpora nebude poskytnuta.

Pozn.: Žádost o prodloužení musí být podána nejpozději poslední den stanovené lhůty. Žádat je nutné vždy písemně – poštou nebo emailem. 

7. Akceptace žádosti

Bude-li vaše žádost po formální i věcné stránce v pořádku, Fond vás bude písemně informovat o její akceptaci. Akceptační dopis bude obsahovat lhůtu, ve které je třeba podporovaná opatření zrealizovat a doložit dokumenty nutné pro vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U správně podaných žádostí je žadatel o akceptaci informován zpravidla do 6 týdnů od podání žádosti (popřípadě do 3 týdnů, probíhá-li formální a specifická kontrola současně). S realizací plánovaných opatření však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se akceptační dopis nezasílá. V takovém případě je žádost ihned po akceptaci podrobena závěrečnému vyhodnocení. 

8. Zajistěte si odborný technický dozor

V souladu s podmínkami Programu je vaší povinností zajistit odborný technický dozor.

9. Zvolte si konkrétní materiály, výrobky a jejich dodavatele a zrealizujte opatření

Při realizaci úsporných opatření jste povinni prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami Programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě, že vyberete výrobky ze Seznamu výrobků a technologií splnění technických vlastností dokládat nemusíte. Vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií

Opatření z oblasti podpory A a C musí realizovat dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Všechna opatření je třeba provést podle schváleného odborného posudku a jejich realizaci je třeba dokončit a doložit příslušnými dokumenty nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. Tato lhůta se počítá ode dne akceptace žádosti a pro jednotlivé oblasti podpory je stanovena následovně: 

 • 18 měsíců pro oblast podpory A
 • 24 měsíců pro oblast podpory B
 •   9 měsíců pro oblast podpory C

10. Závěrečné vyhodnocení žádosti

Řádné dokončení realizace podporovaných opatření je nutné doložit Fondu předložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů a pokynů uvedených v sekci doložení realizace, a to nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise. Fond provede kontrolu, v případě zjištění nedostatků vás písemně vyzve k jejich odstranění a poskytne vám k tomu přiměřenou lhůtu. O prodloužení této lhůty je možné požádat, avšak neodstraníte-li nedostatky ve stanovené lhůtě, bude další administrace vaší žádosti o podporu ukončena. Závěrečné vyhodnocení žádosti trvá zpravidla 3 týdny od akceptace žádosti, nejsou-li zjištěny žádné nedostatky.

11. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyhodnotí-li Fond žádost i realizaci opatření jako bezchybné, bude k vaší žádosti vydána Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Registrace a rozhodnutí“). Tento dokument vám bude zaslán poštou.

Pozn.: V případě že žadatelem je mimorezortní státní příspěvková organizace, připraví poskytovatel dotace ve spolupráci s Fondem návrh Registrace a rozhodnutí, a to včetně podmínek poskytnutí finančních prostředků. Po schválení návrhu správcem Programu vydá správce kapitoly žadatele dokument Registrace a rozhodnutí. Spolu s těmito dokumenty vám bude zaslán také formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, ve kterém musíte vlastnoručním podpisem (požadován je úředně ověřený podpis žadatele) potvrdit souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musíte doručit (osobně nebo doporučenou poštou) ve stanovené lhůtě na KP Fondu. Nedoručení potvrzení o přijetí dotace Fondu bude považováno za porušení podmínek Programu.

12. Výplata dotace

Dotace je vyplacena na váš bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí. U žádostí podaných po realizaci podporovaných opatření, u kterých nebudou zjištěny žádné nedostatky, je tedy možné očekávat vyplacení dotace přibližně za 9 týdnů od podání žádosti. 

13. Závěrečné vyhodnocení akce

Závěrečné vyhodnocení akce se provádí po vydání Registrace a rozhodnutí a po výplatě dotace. Tento informativní dokument Vám bude zaslán emailem, případně na vyžádání v listinné podobě.