Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Oblasti podpory

 A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

 • výsledný součet ploch konstrukcí stejného typu se zaokrouhluje na jedno desetinné místo

Oblast podpory A se dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky na technické parametry realizovaných opatření:

Podoblast A.0

 • slouží jako vstupní podoblast a umožňuje realizaci dílčích opatření

Podoblast A.1

 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň o 40 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 90 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve výši 0,95 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy

Podoblast A.2

 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň o 50 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 55 kWh.m-2.rok-1nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve výši 0,85 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy

Podoblast A.3

 • snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření alespoň o 60 %
 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 35 kWh.m-2.rok-1 nebo dosažení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem,R maximálně ve výši 0,75 násobku průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy
 • splnění požadavku na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 u podporovaných konstrukcí obálky budovy

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3

Pozn.: Pro památkově chráněné budovy jsou požadavky na technické parametry nastaveny odlišně. Bližší informace k památkově chráněným budovám jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III (dále jen „environmentální prohlášení“), je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce (viz. tabulka 3), a to za níže uvedených podmínek:

 • Materiál/y s vydaným environmentálním prohlášením musí být použit/y alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny, střechy…).

Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804, a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou

Podpora na výstavbu zelených střech

 • Podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
 • Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody).
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).
 • Podpora se poskytuje na výstavbu intenzivních zelených střech, nově i na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (podporu nelze čerpat na jiné samostatně volně stojící objekty). Plocha zelené střechy, uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy.

Chcete se o podmínkách oblasti podpory A dozvědět více? POKRAČUJTE ZDE

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Oblast podpory B se dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky na technické parametry:

Podoblast B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností

 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 20 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření

Podoblast B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

 • splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění EA nejvýše 15 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření
 • splnění hodnoty měrné neobnovitelné primární energie EpN,A nejvýše 60 kWh.m-2.rok-1 po realizaci podporovaných opatření
 • povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2
  Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III
 • o podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2
 • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč
 • všechny environmentální prohlášení musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou

Podpora na výstavbu zelených střech

 • Podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2
 • Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních a polointenzivních zelených střech. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody)
 • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy

Podpora na využití tepla z odpadní vody

 • Podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
 • Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody

Chcete se o podmínkách oblasti podpory B dozvědět více? POKRAČUJTE ZDE

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na využití tepla z odpadní vody
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podoblasti podpory a jejich základní požadavky:

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla

 • Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Není-li v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů, použije se v takovém případě pro posouzení možnosti podání žádosti v tomto Programu rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj.

 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1
 • podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu za ekologicky šetrné zdroje
 • podporováno napojení budovy na soustavu centrálního zásobování teplem
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem

             Podporované typy zdrojů: 

Podoblast

podpory

Typ zdroje

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

     

Podoblast C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

 • podporovány jsou následující typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

C.3.3

FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

C.3.4

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a  celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1
C.3.5 FV systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1
C.3.6 FV systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1
C 3.7 FV systém  s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1
 

Podoblast C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla


 • podporovány jsou následující typy systémů:

Podoblast podpory

Typ systému

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4

Podoblast C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 C.4 nebo C.7,
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Podoblast podpory C.7 - Podpora na využití tepla z odpadní vody

 • o podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti podpory C.
 • Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association).

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Chcete se o podmínkách oblasti podpory C dozvědět více? POKRAČUJTE ZDE