Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Podmínky oblasti podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

 • Při současné realizaci opatření z programu NZÚ (oblast podpory A a C.3) a výměny kotle v rámci výzvy na tzv. „2. vlny kotlíkových dotací" je možné získat dotační bonus, bližší informace v kapitole 2.5 Závazných pokynů.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).

 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Výše dotačních bonusů
Typ nového zdroje Dotační bonus při kombinaci s podporovaným opatřením v podoblastech podpory A Dotační bonus při kombinaci s podporovaným opatřením v podoblasti podpory C.3
Tepelná čerpadla 20 000 10 000
Kotle na biomasu – samočinná dodávka paliva 20 000 10 000
Kotle na biomasu – s ruční dodávkou paliva 20 000 10 000
Plynové kondenzační kotle 20 000 10 000
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 40 000 10 000
Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

A.0

A.1

A.2

A.3

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

nebo

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

EA
[kWh.m-2. rok-1]

bez požadavku

≤ 90

≤ 55

≤ 35

nebo

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,95 Uem,R

≤ 0,85 Uem,R

≤ 0,75 Uem,R

Měněné stavební prvky obálky budovy

U
[W.m-2.K-1]

U ≤ 0,9*Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2

a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření

[%]

≥ 20 %

≥ 10 %2)


≥ 40 %

≥ 50 %

≥ 60 %

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41)

[-]

Ne

Ne

Ne

Ano

                             1) Na realizaci tohoto opatření je možné čerpat současně podporu z podoblasti C.4.

2) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření požadavek ČSN 730540-2.

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550


Památkově chráněné budovy:

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11 Závazných pokynů) a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy.

Při splnění uvedené podmínky je pro podoblast podpory A.0 snížen požadavek na minimální procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření na 10 %.

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m-1.K-1, zateplení konstrukce ze strany interiéru, výroba replik/repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů. O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje Fond.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III (dále jen „environmentální prohlášení“), je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce (viz tabulka 3), a to za níže uvedených podmínek:

 • Materiál/y s vydaným environmentálním prohlášením musí být použit/y alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny, střechy…).

Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804, a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.

Podpora na výstavbu zelených střech

 • podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
 • Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních, polointenzivních a intenzivních zelených střech na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Podporu nelze čerpat na jiné samostatně stojící objekty. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. akumulace dešťové vody z okolních ploch, využití šedé vody). Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být  ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2 cm vrstvou substrátové směsi;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).

Podpora v této podoblasti je vyplacena na základě Registrace a rozhodnutí současně s podporou na realizaci podporovaných opatření z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce.

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč) = SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1;pro konstrukce s použitím environmentálního prohlášení typu III k = 1,05

Uplatní-li se více koeficientů "k" současně, je výsledný koeficient pro stanovení výše podpory roven součinu dílčích koeficientů. Maximální hodnota výsledného koeficientu je k = 1,5.

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.
 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (omezení výše dotace se nevztahuje na specifické dotační bonusy). 

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru 

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí), není-li stanoveno jinak.
 • podpořena mohou být pouze opatření realizovaná na budově, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007,
 • v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující obecným aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu centrálního zásobování teplem.

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření. Za výdaje spojené s realizací mohou být považována též některá další opatření, včetně úprav mimo obálku budovy přispívající ke snížení energetické náročnosti objektu, pokud jsou prováděny dodavatelsky a souběžně s podporovanými opatřeními, dle předložené projektové dokumentace.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření.

V případě, že předmětem žádosti jsou také podporovaná opatření na výstavbu zelených střech, dokládá žadatel kromě celkové výše způsobilých výdajů samostatně i výši způsobilých výdajů pro toto opatření (tj. výdaje související s výstavbou konstrukce zelené střechy a s instalací souvisejících systémů).

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor:

 1. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií.
 2. Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
 3. Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.