Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Podmínky oblasti podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

 • Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.
 • Platí základní pravidlo: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění).

 • Podle dosažených energetických parametrů budovy po realizaci úsporných opatření se oblast podpory A dělí na čtyři podoblasti podpory: A.0, A.1, A.2 a A.3.

Podoblasti A.0, A.1, A.2 a A.3 - požadované parametry

Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

A.0

A.1

A.2

A.3

Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaci

nebo

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

EA
[kWh.m-2. rok-1]

bez požadavku

≤ 90

≤ 55

≤ 35

nebo

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,95 Uem,R

≤ 0,85 Uem,R

≤ 0,75 Uem,R

Měně stavební prvky obálky budovy

U
[W.m-2.K-1]

U ≤ 0,9*Urec

dle požadavku ČSN 73 0540-2

a vyhl. č. 78/2013 Sb.

Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření

[%]

≥ 20 %

≥ 40 %

≥ 50 %

≥ 60 %

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla splňující podmínky pro podoblast C.41)

[-]

Ne

Ne

Ne

Ano

                             1) Na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu.

Poznámka:

Jedná-li se o památkově chráněnou budovu a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN.

Maximální výše dotace:

Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. 

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad eteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550


Památkově chráněné budovy:

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11 Závazných pokynů) a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy.

Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m-1.K-1, zateplení konstrukce ze strany interiéru, výroba replik/repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů. O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje Fond.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III:

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05, upravující výši dotace pro daný typ konstrukce.

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč)= SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1;pro konstrukce s použitím environmentálního prohlášení typu III k = 1,05

Uplatní-li se více koeficientů "k" současně, je výsledný koeficient pro stanovení výše podpory roven součinu dílčích koeficientů. Maximální hodnota výsledného koeficientu je k = 1,5.

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m2 zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.

 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. 

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištěn odborného technického dozoru 

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:

 • musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací podporovaných opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů),

 • podpořena mohou být pouze opatření realizovaná na budově, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007,

 • v případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je nutné provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující obecným aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu centrálního zásobování teplem.

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Mezi způsobilé výdaje jsou zahrnuty výdaje za materiál, výrobky, montáž a provedení podporovaných opatření provedených na obálce budovy, ale i výdaje, které jsou přímo a výhradně spojené s realizací těchto opatření.

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory A.4 jsou výdaje na zpracování odborného posudku tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení a na zajištění odborného technického dozoru nad prováděním podporovaných opatření a na doložení environmentálního prohlášení typu III.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor:

 1. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - Vyhledávání v seznamu výrobků a technologií.
 2. Realizaci opatření musí provést dodavatelé s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
 3. Rekonstrukce rodinného domu musí probíhat pod dohledem odborného technického dozoru. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory A jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.