Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Podmínky oblasti podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • podporována je také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů.

Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2

Podoblast B.1 a B.2 - požadované parametry


Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

Podoblast podpory

B.1

Podoblast podpory

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 90

≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U
[W.m-2.K-1]

≤ Upas

≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,22

≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 

n50
[1.h-1]

≤ 0,6

≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max
[°C]

≤ θai,max,N

≤ θai,max,N

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

Ano

Ano

 

Maximální výše dotace:

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (omezení výše dotace se nevztahuje na specifické dotační bonusy).

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

 

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,
 • jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč,
 • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč,
 • všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracovány v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Podpora na výstavbu zelených střech

 • podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
 • Podpora se poskytuje na výstavbu extenzivních, polointenzivních a intenzivních zelených střech na rodinných domech, popř. na bezprostředně navazujících stavbách ve vlastnictví žadatele, plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Intenzivní zelené střechy mohou být podpořeny pouze za předpokladu zajištění závlahy z jiných zdrojů, než z veřejné vodovodní sítě (např. využitím srážkové či přečištěné odpadní vody).
 • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

Podmínkou pro poskytnutí podpory v této podoblasti podpory je dosažení těchto technických parametrů:

 • Minimální mocnost vegetačního souvrství (využitelná pro kořenění rostlin) musí být  ≥ 8 cm. Pokud je součástí vegetačního souvrství i hydroakumulační vrstva (např. z minerální plsti), je možné mocnost vegetační vrstvy odpovídajícím způsobem snížit s tím, že hydroakumulační vrstva musí být překryta minimálně 2cm vrstvou substrátové směsi;
 • Vegetační vrstva musí být tvořena střešním substrátem určeným pro daný typ zelené střechy;
 • Vegetaci musí tvořit minimálně 5 trvale udržitelných rostlinných druhů;
 • Příjemce podpory zodpovídá za řádnou následnou péči a údržbu zelené střechy;
 • Vegetace v dobré kondici musí být po celou dobu udržitelnosti minimálně na dvou třetinách plochy zelené střechy;
 • Zelené střechy musí být navrženy v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech (vydal Svaz zakládání a údržby zeleně, k dispozici ke stažení na webových stránkách Programu).

Podpora na využití tepla z odpadní vody*

 • podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
 • Podpora se poskytuje na instalaci centrálních i decentrálních systémů využívajících teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody.
 • Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Maximálně však 15 000 Kč na jeden dům.

V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při níže uvedených okrajových podmínkách měření:

 • Objemový průtok min. 8 litrů/minutu;
 • Teplota studené vody min. 8°C;
 • Teplota okolí v rozsahu 18-25°C;
 • Teplota odpadní vody (z níž se odebírá teplo) max. 39°C.

Pro systémy předávající teplo s využitím tepelného čerpadla není minimální účinnost stanovena.

Co musí splňovat rodinný dům, na který se žádá dotace:

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje související s výstavbou objektu, a to včetně systémů technického zařízení budovy, mezi které se řadí například systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, zařízení využívající obnovitelných zdrojů energie atd. Mezi způsobilé výdaje nelze naopak zařadit např. výdaje spojené s úpravou pozemku, stavbou oplocení, pořízením vnitřního vybavení rodinného domu a výdaje na samostatně stojící část domu (např. garáž).

V případě, že předmětem žádosti jsou také podporovaná opatření na výstavbu zelených střech nebo opatření na využití tepla z odpadní vody, dokládá žadatel kromě celkové výše způsobilých výdajů samostatně i výši způsobilých výdajů pro tato opatření (tj. výdaje související s výstavbou konstrukce zelené střechy a s instalací souvisejících systémů nebo výdaje související instalací systému využívajícího tepla z odpadních vod pro předehřev teplé vody).

Způsobilými výdaji v podoblasti podpory B.3 jsou výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor:

 1. Žadatelem a příjemcem podpory může být pouze první vlastník rodinného domu.
 2. Žadatel musí prokázat technické vlastnosti použitých tepelně izolačních materiálů, výplní otvorů a technických zařízení budovy. Pro materiály a výrobky uvedené v Seznamu výrobků a technologií tyto dokumenty dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde - vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií.
 3. Instalace zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů musí být provedena dodavatelem s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí.
 4. V případě, instalace solárního termického systému musí být použity kolektory splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.
 1. Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla z odváděného vzduchu je 75 %.
 1. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 1. Splnění požadavku na maximální průvzdušnost obálky budovy n50 musí být doloženo protokolem o měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy, a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → Na rodinný dům, který bude podpořen z této oblasti podpory, nelze čerpat dotaci z oblastí podpory A a C, není-li uvedeno jinak (výjimka je podoblast C3, které lze podpořit s oblastí podpory B).

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory B jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.