Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Veřejná podpora

Veřejná podpora je definována (Smlouvou o fungování EU, v článku 107) jako podpora splňující současně následující definiční znaky:

  • jedná se o podporu z veřejných zdrojů, která je směřovaná podniku nebo skupině podniků
  • má potenciál ovlivnit hospodářskou soutěž do té míry, že může být narušen obchod mezi členskými státy.

Obecně je taková podpora zakázaná, ale z tohoto obecného zákazu existují výjimky. V rámci těchto výjimek je možné poskytovat podpory projektům, kde je dopad na trh vyvážen pozitivním přínosem.

Na základě uvedeného je nutné zkoumat 4 základní kritéria veřejné podpory:

- aby se jednalo o veřejnou podporu, musí být všechna kritéria splněna současně, jinak se o veřejnou podporu nejedná

  1. podpora je poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků (v NZÚ splněno vždy),
  2. podpora zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví podnikání a je selektivní (v NZÚ splněno, pokud je podpora poskytována jakémukoliv subjektu vykonávajícímu ekonomickou činnost - zpravidla podnikajícímu subjektu),
  3. je ovlivněn obchod mezi členskými státy (Pokud se jedná o podporu ekonomické činnosti, vždy existuje možnost, že bude ovlivněn jiný podnikatel z jiného členského státu. V případě, že se jedná o činnost lokálního a místního významu, lze dle rozhodovací praxe Komise (EU) v některých případech veřejnou podporu vyloučit.),
  4. je narušena nebo hrozí narušení soutěže (Pokud podpora zvýhodňuje jakoukoliv ekonomickou činnost na trhu - nabídku zboží nebo služeb).

Prvotní identifikaci veřejné podpory provádí žadatel před podáním žádosti o podporu. Vzhledem ke komplexnosti problematiky doporučujeme v případě pochybností konzultovat existenci veřejné podpory a zvolený mechanismus podpory předem, např. s odbornými útvary fondu.

Níže (bez nároku na úplnost) uvádíme základní pravidla pro rozhodování ve věci identifikace veřejné podpory.

Hlavní zásadou je, že pokud s předpokládanou investicí bude souviset ekonomická činnost, jedná se o veřejnou podporu, a to bez ohledu na typ žadatele, jeho právní osobnost (subjektivitu) a typ vlastnictví. V rámci programu Nová zelená úsporám (dále jen „Program") se může jednat například o investici vynaloženou na opatření na budovách vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, instalaci nových zdrojů tepla, výstavbu nového objektu apod. Z pohledu pravidel veřejné podpory je takový subjekt považován za podnik (dochází nebo bude docházet k nabídce zboží nebo služeb na trhu).

V podmínkách programu se omezení pravidly pro veřejnou podporu dotýkají zejména žadatelů právnických osob a fyzických osob podnikajících, v některých specifických případech není ani vyloučeno, že se tato omezení mohou týkat i fyzických osob, které jsou z hlediska právní formy považovány za nepodnikající. Z pravidel veřejné podpory lze v rámci programu zcela vyloučit zpravidla pouze takové případy a související investice, jejichž hlavním cílem je uspokojování vlastních bytových potřeb (typicky například fyzické osoby nepodnikající, jako vlastníky rodinných domů, kteří využívají objekt pouze pro vlastní bydlení). Pokud pro své podnikání žádným způsobem dotovaný objekt nevyužíváte, tak se na vás pravidla veřejné podpory nevztahují.

Právní rámec

Podporu v rámci Programu je možné poskytnout v režimu de minimis nebo Blokové výjimky.

De minimis

Dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „de minimis").

Podpora dle tohoto nařízení může být poskytnuta jednomu podniku ve výši maximálně 200 000 EUR za tři po sobě jdoucí účetní období (kalendářní nebo hospodářský rok). Do uvedeného limitu se započítávají veškeré podpory de minimis, které příslušný příjemce v daném tříletém období čerpá.

Pro potřeby podpory de minimis je za jeden podnik považována i skupina podniků („propojené podniky").

Žadatel, který žádá o poskytnutí podpory de minimis, doloží prohlášení o podporách de minimis čerpaných podnikem (skupinou podniků) za poslední tři účetní období, a to společně s dokumenty pro doložení dokončení realizace opatření (tj. dokumenty potřebné k vydání Registrace a rozhodnutí).

Podpora je považována za poskytnutou dnem vydání právního aktu, jímž příjemce získal na podporu právní nárok, v Programu je za den poskytnutí podpory považován den vydání Registrace a rozhodnutí. Částka podpory v korunách je určena na základě přepočtu kurzem Evropské centrální banky k datu vydání Registrace a rozhodnutí.

Podpora může být poskytnuta maximálně do programem povolené míry financování.

Souběh podpory de minimis s jinou podporou (např. z jiného dotačního programu) na stejné způsobilé náklady je možný, avšak nesmí dojít k překročení limitu, stanoveného pro jinou podporu.

Požadované dokumenty a formuláře:

Bloková výjimka

Dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Obecné nařízení o blokových výjimkách - GBER) - pouze vybrané relevantní články (dále jen „GBER").

Obecné nařízení o blokových výjimkách - GBER umožňuje poskytování podpor v kompetenci členského státu bez předchozí komunikace s Evropskou komisí za předpokladu, že jsou dodrženy všechny obecné a specifické podmínky dané tímto nařízením. Mezi základní obecné podmínky GBER patří takzvané vymezení působnosti, včetně odvětvového omezení, které je definováno v kapitole 1, článku 1 GBER.

V kategoriích podpory relevantních pro Program je maximální výše dotace procentuálně omezena v závislosti na velikosti podniku - žadatele. Procento je stanoveno odlišně pro kategorii malého, středního a velkého podniku. Pro potřeby veřejné podpory se podnikem rozumí jakýkoli subjekt vyvíjející hospodářskou činnost. Zařazení do příslušné velikostní kategorie se provede dle Přílohy I GBER

Celková částka maximální výše podpory na jeden podnikatelský subjekt je omezena v podmínkách dané konkrétní výzvy, jak stanovují podmínky Programu. Za den poskytnutí podpory je v případě Programu považován den vydání Registrace a rozhodnutí. Podpora dle GBER nemůže být poskytnuta „podniku v obtížích" (čl. 2, odst. 18 GBER). Skutečnost, že podnik není „podnikem v obtížích", žadatel dokládá čestným prohlášením, které je obsaženo v žádosti o podporu, a dále ve fázi předkládání dokumentů k vydání Registrace a rozhodnutí. Žadatel musí předložit dokumenty prokazující, že se nejedná o podnik v obtížích ve smyslu výše uvedeného nařízení. Bude-li to pro danou investici relevantní, tak žadatel, spolu s žádostí o podporu, předkládá také podklady k alternativní investici (investice, která by byla pravděpodobně realizována bez podpory).

Podpora podle GBER nemůže být poskytnuta ani žadateli, vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven „inkasní příkaz" k navrácení neoprávněné neslučitelné veřejné podpory (čl. 1, odst. 4 písm. a), GBER). Čestné prohlášení, že žadateli nebyl vystaven „inkasní příkaz" a prohlášení o zařazení podniku (malý, střední podnik - MSP), doloží žadatel společně s dokumenty požadovanými k vydání Registrace a rozhodnutí.

Dalším základním požadavkem z kategorie obecných podmínek pro poskytnutí podpory podle GBER je, aby tato podpora měla motivační účinek (měnila chování podniků). Motivační účinek je splněn v případě, že žádost o podporu byla podána před zahájením prací na projektu.

Podpory mohou být dle GBER poskytovány pouze v limitované výši. Pro jednotlivé projekty v rámci GBER proto platí individuální limity, které jsou uvedeny v článku 4 GBER. Ty se liší podle kategorie podpory a do jejich výše lze podporu poskytnout bez předchozího projednání s EK. Při jejich překročení by byla nutná notifikace tj. odsouhlasení a vydání kladného Rozhodnutí příslušnými orgány EU. Limitní hodnoty se nesmí obcházet tím, že se projekty rozdělí.

Pro veřejnou podporu v rámci programu budou v závislosti na obsahu žádosti a podporovaném opatření použitelné čl. 38 - Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické účinnosti a čl. 41 Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů GBER.

U všech projektů, které jsou zařazeny jako projekty zakládající veřejnou podporu, může být alternativně použita podpora de minimis.

Požadované dokumenty a formuláře:

Důležité odkazy:

Nařízení komise (EU) č. 1407/2013 o používání článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik" z pohledu pravidel podpory de minimis

Nařízení komise (EU) č. 651/2014 o blokových výjimkách

Definice podniku v obtížích – Kapitola I, článek 2, odst. 18 - GBER

Definice malých a středních podniků – Příloha I, GBER

Odvětvové omezení – Kapitola I, článek 1, odst. 3 -– GBER

Na webových stránkách ÚOHS - sekce Veřejná podpora, lze získat plné aktuální znění všech dokumentů, které se vztahují k veřejné podpoře, včetně vysvětlujících pokynů a metodik.