Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Výše podpory

Výše získané podpory je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Vedle dotace na podporovaná opatření je možné požádat i o podporu na projektovou přípravu, tedy např. na zpracování projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy, na zajištění odborného technického dozoru nebo na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test). O obě podpory je nutné žádat vždy současně.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů (nevztahuje se na specifické dotační bonusy, přičemž celkové výše podpory včetně dotačních bonusů nesmí přesáhnout celkové doložené způsobilé výdaje na podporovaná opatření) a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. po vydání Registrace a rozhodnutí.
  Dotační bonus až 40 tisíc korun je možné získat při současné realizaci opatření z programu NZÚ (oblast podpory A a C.3) a výměny kotle na tuhá paliva za přispění tzv. kotlíkové dotace.
 • U žádostí podaných v režimu veřejné podpory může být celková výše dotace omezena také příslušnými pravidly pro čerpání vybraného typu veřejné podpory.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy pro rodinné domy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky na výšeny o 10 %.

(Poznámka: zvýhodnění se nevztahuje na podporu na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podoblasti podpory A.4, B.3 nebo C.5 a  na zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III v podoblastech podpory B.4 a C.6).

Oblast podpory A

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, včetně vegetačních*, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření; výsledný součet ploch konstrukcí stejného typu se zaokrouhluje na jedno desetinné místo

V této oblasti podpory je dotace poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. První podoblast slouží jako vstupní s „měkčími“ požadavky, což umožní realizaci např. jen výměny výplní stavebních otvorů společně se zateplením stropu pod nevytápěnou půdou.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

 

Památkově chráněné budovy:

Je-li budova památkově chráněna (viz definice v kapitole 11 Závazných pokynů) a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy. Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění podporovaných opatření, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení (nutnost použití izolačních materiálů s deklarovanou hodnotou tepelné vodivosti nižší než 0,030 W.m-1.K-1, zateplení konstrukce ze strany interiéru, výroba replik/repase oken a dveří, ozdobné architektonické prvky, sgrafita apod.), lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Zvýhodnění se nepřiznává v případech, kdy je např. pouze omezena maximální tloušťka použité izolace nebo předepsána barevnost povrchů, struktura omítek apod. O přiznání nároku na uplatnění zvýhodněného koeficientu rozhoduje Fond.

Bonifikované kraje:

Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí pro všechny konstrukce zvýhodněný koeficient k = 1,1. Viz výše navýšení dotace pro Moravskoslezský a Ústecký kraj o 10 %.

Materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III

Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce, a to za níže uvedených podmínek:

 • materiál/y s vydaným environmentálním prohlášením typu III musí být použity alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny, střechy,...),
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat výhradně současně s podáním žádosti v podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství zelené střechy.

Výpočet dotace:

Maximální možná dotace (Kč) = SUMA (výměra konstrukce v m2× dotace dle typu konstrukce a podoblasti × (k))

k – koeficient upravující výši dotace; pro budovy a konstrukce bez zvýhodnění k = 1, pro budovy a konstrukce podléhající památkové péči k = 1,3; pro budovy v bonifikovaných krajích k = 1,1; pro konstrukce s použitím environmentálního prohlášení typu III k = 1,05

Uplatní-li se více koeficientů "k" současně, je výsledný koeficient pro stanovení výše podpory roven součinu dílčích koeficientů. Maximální hodnota výsledného koeficientu je k = 1,5.

Postup výpočtu:

 1. Vynásobíte zateplované plochy jednotlivých konstrukcí v m zaokrouhlené na jedno desetinné místo směrem dolů s odpovídající výší dotace pro danou konstrukci a podoblast a s odpovídajícím koeficientem.2
 2. Získané součiny sečtete a vyjde vám výše dotace.


Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí KALKULAČKY.


Oblast podpory B

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu (viz definice v kapitole 11)

Podpora se poskytuje formou jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určí dle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů (tedy dle dosažené podoblasti B.1 nebo B.2).

Podoblast podpory

Popis

Výše podpory [Kč/dům]

Podoblast B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).


Podoblast B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby

Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu  v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2,
 • jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč,
 • pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč,
 • všechna environmentální prohlášení typu III musí být zpracována v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřena nezávislou akreditovanou osobou.

Podpora na výstavbu zelených střech

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 500 Kč/m2 plochy (uvažuje se plocha průmětu do roviny rovnoběžné se sklonem střechy) vegetačního souvrství.

Podpora na využití tepla z odpadní vody

O podporu v této doplňkové podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Maximálně však 15 000 Kč na jeden dům.


Podoblast podpory B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 • O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.
 • Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test).
 • Maximální celková výše podpory v této podoblasti činí 35 000 Kč.

Oblasti podpory C

Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
 • na instalaci systému na využití tepla z odpadní vody

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti.

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

Podoblast

podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]

C.1 (spolu se zateplením)

C.2 (bez

zateplení)

C.1.1

C.2.1

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.2

C.2.2

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000

80 000

C.1.3

C.2.3

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000

40 000

C.1.4

C.2.4

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000

40 000

C.1.5

C.2.5

Tepelné čerpadlo voda - voda

100 000

80 000

C.1.6

C.2.6

Tepelné čerpadlo země - voda

100 000

80 000

C.1.7

C.2.7

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

75 000

60 000

C.1.8

C.2.8

Plynový kondenzační kotel

18 000

15 000

C.1.9

C.2.9

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000

30 000

 • Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.
 • Na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.

Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek. Není-li v Operačním programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osa 2, specifický cíl 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ pro daný kraj, v němž se rodinný dům nachází, stanoveno pozdější rozhodné datum způsobilosti výdajů. V takovém případě se pro posouzení možnosti podání žádosti v tomto Programu použije rozhodné datum způsobilosti stanovené pro příslušný kraj.*

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.3.1

Solární termický systém na přípravu teplé vody

35 000

C.3.2

Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění

50 000

C.3.3

 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem

35 000

C.3.4

FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

55 000

C.3.5

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1

 70 000

C.3.6

FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1

100 000

 • o dotaci na tato opatření může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami; výjimkou je kombinace solárního systému pro ohřev teplé vody (podoblast podpory C.3.1/C.3.2/C3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů,
 • nově se podpora vztahuje i na rozšíření stávajícího solárního systému, na který již byla čerpána podpora z NZÚ. Podporováno je rozšíření solárního systému z podoblasti podpory C.3.1 na solární systém splňující podmínky pro oblast podpory C.3.2, a také na rozšíření fotovoltaických systémů z podoblastí podpor C.3.3, C.3.4, C.3.5 nebo C.3.6 na některý z vyšších podporovaných fotovoltaických systémů,
 • na vybrané kombinace stávajících solárních systémů s novými, které mají sloužit ke stejnému nebo obdobnému účelu a byly již v minulosti podpořeny z jiných dotačních titulů, nelze poskytnout podporu,
 • v podoblasti podpory C.3.3 jsou podporovány systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp,
 • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5 a C.3.6 se podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

Dotační bonus až 40 tisíc korun je možné získat při současné realizaci opatření z programu NZÚ (oblast podpory A a C.3) a výměny kotle na tuhá paliva za přispění tzv. kotlíkové dotace.

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory

Typ systému

Výše podpory [Kč]

C.4.1

Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

100 000

C.4.2

Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

75 000

 • podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu v oblasti A nebo i samostatně; samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně 20 %.


Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4. 


Podoblast C.6 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 • o podporu lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory C.1, C.2, C.3  C.4 nebo C7,
 • je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panel či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč; v případě použití více výrobků s vydaným environmentálním prohlášením typu III se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje,
 • environmentální prohlášení typu III musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.


Podoblast C. 7 – Podpora na využití tepla z odpadní vody

 • O podporu v této podoblasti je možné žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo jiným opatřením z oblasti podpory C s výjimkou podoblasti C 5.
 • podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 5 000 Kč na jeden decentrální systém, popř. napojené odběrné místo (výtok) v případě systému centrálního. Max. však 15 000 Kč na jeden dům.
 • V případě použití zařízení bez tepelného čerpadla musí být využito zařízení s výrobcem deklarovanou účinností zpětného získávání tepla minimálně 30 %. Tato podmínka se považuje za splněnou v případě zařízení s certifikací iPAH (International Passive House Association). Požadovaná účinnost musí být splněna při uvedených okrajových podmínkách měření (viz kapitola 2.4.5. Závazných pokynů).

Kompletní informace ohledně maximální výše podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech.