Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Informace pro zpracovatele

V této sekci naleznete informace potřebné pro zpracovatele energetického hodnocení budovy u 2. výzvy pro Rodinné domy a 1. výzvy pro Bytové domy.

Žádost o podporu a její přílohy lze rozdělit na dvě základní části. Na část „technickou“, jejímž zpracováním musí žadatel pověřit odbornou osobu a na část „formální“, kterou tvoří běžně dostupné dokumenty, které je žadatel schopen sám zajistit. 

Základními dokumenty technické části žádosti jsou tyto:

-          Odborný posudek (tj. projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy)

-          Krycí list technických parametrů (pro oblast podpory A s výkazem výměr)

-          Závěrečná zpráva odborného technického dozoru

Energetické hodnocení budovy

Kdo může tuto část zpracovávat?

Energetické hodnocení budovy musí být zpracováno energetickým specialistou, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:

a) energetického auditu a energetického posudku,

b) průkazu

U oblasti podpory C.3 podporovaného opatření instalace solárních termických kolektorů může energetické hodnocení provést i autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Pro usnadnění výběru správného zpracovatele zde uvádíme tabulku s přehledem oprávněných osob pro zpracování energetického hodnocení budovy:

Předpokládaná část dokumentace

Oblast podpory

Oprávněná osoba

Obor autorizace, jiné oprávnění

Energetické hodnocení

A, B, C.2

Energetický specialista

Energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:

a) energetického auditu a energetického posudku,

b) průkazu

C.3

Energetický specialista

Energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. k

a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,

b) zpracování průkazu

Autorizovaný inženýr

technika prostředí staveb

technologická zařízení staveb

pozemní stavby

Autorizovaný technik

technika prostředí staveb se specializací v oboru, do kterého náleží rozhodující část opatření

technologická zařízení staveb

Autorizovaný architekt

architektura

 

Co energetické hodnocení budovy obsahuje?

Energetické hodnocení musí být provedeno v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331 a metodického pokynu k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek zveřejněného na internetových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY. Energetické hodnocení musí být zpracováno minimálně v tomto rozsahu:

Oblast podpory rodinných domů:

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory A

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory B

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory C.1 a C.2

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory C.3

Pozn.: V oblasti podpory C.4 není potřeba dodávat samostatné energetické hodnocení, předkládá se jediné energetické hodnocení, a to pro oblast podpory A.

Oblast podpory bytových domů:

Minimální rozsah energetického hodnocení pro oblast podpory A

Metodické pokyny k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodické pokyny jsou Fondem vydané dokumenty, které jsou v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění a TNI 73 0331, Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet, které dále upřesňují výpočetní postupy a vybrané okrajové podmínky pro provádění energetických výpočtů. Energetické hodnocení, které se dokládá jako povinná příloha k žádosti, musí být v souladu s těmito pokyny. Metodické pokyny jsou uveřejněny na internetových stránkách Programu zde:

Oblast podpory rodinných domů:

Metodický pokyn pro oblast podpory A, C.2

Metodický pokyn pro oblast podpory B

Oblast podpory bytových domů:

Metodický pokyn pro oblast podpory A

Krycí list technických parametrů

Krycí listy obsahují základní identifikační údaje, informace o budově a podporovaných opatření a samozřejmě také výsledky energetického hodnocení, kterými se prokazuje splnění podmínek Programu a které budou použity pro vykazování celkových energetických úspor a emisí. Krycí listy vyhotovuje a potvrzuje zpracovatel energetického hodnocení budovy. Předkládají se v listinné a zároveň v elektronické podobě vyplněného interaktivního formuláře (na CD/DVD, případně prostřednictvím webového rozhraní systému pro podání žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu v sekci DOKUMENTY → FORMULÁŘE.

Krycí list pro oblast podpory A (vč. podoblastí podpory C.1, C.3 a C.4) – tento krycí list se používá jak pro rodinné tak pro bytové domy. V případě kombinace žádosti v různých oblastech podpory (oblast podpory A, C.1, C.3 a C.4) u rodinných domů, se použije pouze tento krycí list, který obsahuje všechna potřebná pole pro všechny oblasti podpory.

Příloha č. 1 (zateplované konstrukce) krycího listu – u rodinných domů  se tato příloha přikládá ke krycímu listu  oblasti podpory A a oblasti podpory B, u bytových domů se tato příloha přikládá ke krycímu listu oblasti podpory A

Příloha č. 2 (výplně otvorů) krycího listu – u rodinných domů se tato příloha přikládá ke krycímu listu  oblasti podpory A a oblasti podpory B, u bytových domů se tato příloha přikládá ke krycímu listu oblasti podpory A

Krycí list pro oblast podpory B – tento krycí list se zatím používá pouze pro novou výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Spolu s tímto krycím listem se přikládají výše uvedené přílohy č. 1  a přílohy č. 2.

Krycí list pro podoblast podpory C.2 a C.3  – tento krycí list se používá pro samostatnou výměnu zdroje tepla a samostatnou instalaci solárních termických kolektorů.