Oficiální web programu NZU | Státní fond životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí

Informace pro zpracovatele

V této sekci naleznete informace potřebné pro zpracovatele projektové dokumentace a osoby provádějící odborný technický dozor u 2. výzvy pro Rodinné domy a 1. výzvy pro Bytové domy.

Žádost o podporu a její přílohy lze rozdělit na dvě základní části. Na část „technickou“, jejímž zpracováním musí žadatel pověřit odbornou osobu a na část „formální“, kterou tvoří běžně dostupné dokumenty, které je žadatel schopen sám zajistit. 

Základními dokumenty technické části žádosti jsou tyto:

-          Odborný posudek (tj. projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy)

-          Krycí list technických parametrů (pro oblast podpory A s výkazem výměr)

-          Závěrečná zpráva odborného technického dozoru

Projektová dokumentace

Kdo může tuto část zpracovávat?

Výkresovou část mohou zpracovávat vybrané autorizované osoby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro usnadnění výběru správného zpracovatele zde uvádíme tabulku s přehledem oprávněných osob pro zpracování projektové dokumentace:

Předpokládaná část dokumentace

Oblast podpory

Oprávněná osoba

Obor autorizace, jiné oprávnění

Projektová

dokumentace

 

 

A

Autorizovaný inženýr

pozemní stavby

Autorizovaný technik nebo stavitel

pozemní stavby

Autorizovaný architekt

architektura

B

Autorizovaný inženýr

pozemní stavby

Autorizovaný technik nebo stavitel

každá část (stavební část, TZB) musí být autorizována osobou s oprávněním v oboru, do kterého náleží jeho rozhodující část

Autorizovaný architekt

architektura

C

Autorizovaný inženýr

technika prostředí staveb

technologická zařízení staveb

pozemní stavby

Autorizovaný architekt

architektura

Autorizovaný technik

technika prostředí staveb se specializací v oboru, do kterého náleží rozhodující část opatření

technologická zařízení staveb

Projektová dokumentace kombinovaných žádostí

A+C

Autorizovaný inženýr

pozemní stavby

Autorizovaný architekt

architektura

Autorizovaný technik nebo stavitel

každé dílčí opatření musí být autorizováno osobou s oprávněním v oboru, do kterého náleží jeho rozhodující část

 

Co projektová dokumentace obsahuje?

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a to minimálně v  tomto rozsahu:

Oblast podpory rodinných domů:

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory A

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory B

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C.1 a C.2

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C.3

Minimální rozsah projektové dokumentace pro oblast podpory C.4

Oblast podpory bytových domů:

Minimální rozsah projektové dokumentace pro realizaci zateplení budovy

Minimální rozsah projektové dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Minimální rozsah projektové dokumentace pro instalaci solárních termických systémů

Minimální rozsah projektové dokumentace pro instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 

Závěrečná zpráva odborného technického dozoru

Kdo může tuto část zpracovávat:

Odborný technický dozor (OTD) stavebníka nad prováděním stavby může dle podmínek programu Nová zelená úsporám vykonávat osoba, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Osoba vykonávající tento dozor nesmí být ve střetu zájmů, za který se považuje zejména pracovně-právní, smluvní nebo jiný vztah s dodavatelem.

Pozn. Za prokázání potřebného vzdělání pro výkon OTD se pokládá i to, pokud je osoba autorizována ČKAIT v oboru stavby, popř. ČKA v oboru Architektura (autorizace ale není podmínkou).

Tato závěrečná zpráva odborného technického dozoru se předkládá:

- u rodinných domů pouze pro oblast podpory A

- u bytových domů pouze pro opatření prováděná na obálce budovy

Doporučený rozsah činností prováděných odborným technickým dozorem:

Předmětem činnosti OTD by ve vztahu k programu Nová zelená úsporám měla být zejména kontrola souladu provedení stavebních prací a navržených opatření se schválenou projektovou dokumentací, energetickým hodnocením a krycím listem technických parametrů a s podmínkami programu a také kontrola dodržování technických a technologických předpisů platných pro provádění daného typu prací.

Doporučené podklady pro činnost OTD:

- smlouva se stavebníkem (žadatelem o podporu), resp. závazná objednávka,
- projektová dokumentace realizovaných opatření,
- smlouva o dílo se zhotovitelem stavby,
- žádost o podporu z programu Nová zelená úsporám,
- krycí list technických parametrů,
- energetické hodnocení (energetický posudek nebo průkaz energetické náročnosti budovy),
- harmonogram průběhu výstavby,
- platné předpisy a normy, dokumenty stanovující podmínky programu Nová zelená úsporám (zejména Směrnice MŽP č. 2/2015, Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory).

Předpokládané činnosti OTD:

- seznámení se s projektovou dokumentací, případně s dalšími podklady souvisejícími s realizací opatření a s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám (žádost o podporu, krycí list technických parametrů, energetické hodnocení apod.),
- seznámení se se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a s žádostí o podporu z programu Nová zelená úsporám a jejími přílohami,
- kontrola souladu skutečného provedení stavby s projektovou dokumentací výchozího i navrhovaného stavu,
- kontrola rozsahu realizovaných opatření a použitých materiálů (technické parametry výrobků, tloušťky a rozměry použitých materiálů, rozsah prováděných opatření apod.),
- v případě změn a rozdílů ve vztahu ke schválené projektové dokumentaci informování žadatele o těchto změnách a jeho vyzvání k nápravě (aktualizaci krycího listu technických parametrů, energetického hodnocení a projektové dokumentace apod.),
- kontrola technologických postupů provádění jednotlivých prací s předpisem výrobce a jejich souladu s projektovou dokumentací,
- důsledné vyžadování předepsaných zkoušek,
- zápis o vykonaných kontrolách na stavbě do stavebního deníku (pokud je veden),
- provedení podrobné kontroly při předání stavby zhotovitelem, sestavení seznamu zjištěných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, dohled nad jejich odstraněním,
- pořízení fotodokumentace (stav objektu před zahájením prací, průběh prací včetně detailů provedení před zakrytím, konečný stav po realizaci opatření, tj. fotodokumentace všech konstrukcí a výrobků, které jsou předmětem podpory). Dokumentace by měla být přílohou závěrečné zprávy OTD (v digitální nebo tištěné podobě, v dostatečném rozsahu a kvalitě umožňující kontrolu skutečné realizace opatření),
- vypracování závěrečné zprávy OTD (vzor, který je možno využít stáhnete v odkazu níže),
- jiné (dle charakteru stavby apod.).

Co závěrečná zpráva odborného technického dozoru obsahuje:

Závěrečná zpráva by měla obsahovat všechny podstatné údaje o činnostech vykonaných OTD uvedených výše, vzor této zprávy, který lze k jejímu zpracování využít je uveden v sekci DOKUMENTY → VZORY DOKUMENTŮ → ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODBORNÉHO TECHNICKÉHO DOZORU