Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Časté dotazy

Časté dotazy

Před podáním žádosti
Jak se vyřizuje žádost o dotaci Nová zelená úsporám? Kde najdu potřebný formulář?

 

Žádost můžete podat výhradně v elektronické podobě, tedy s pomocí počítače napojeného na internet. Otevřete stránky www.novazelenausporam.cz a kliknete na odkaz PODAT ŽÁDOST v pravém horním rohu. Nejprve provedete registraci do systému přes vaši e-mailovou adresu, pak můžete založit a vyplnit vlastní žádost. Na žádosti můžete v systému pracovat dlouhodoběji, rozpracovanou žádost uložíte a můžete se k ní vracet. Teprve až si budete jisti, že máte vše potřebné vyplněno, svoji žádost o podporu odešlete. Odesláním vyplněného formuláře provedete elektronickou evidenci žádosti, které bude přiděleno unikátní číslo žádosti. Po úspěšné evidenci žádosti je nutné vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími povinnými přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR, a

to nejpozději do 5 kalendářních dní od elektronické evidence žádosti. Zásilka musí být zřetelně označena „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti. Lhůta na doručení se začíná počítat následující kalendářní den po dni, kdy došlo k elektronickému podání žádosti. Doručením písemných podkladů je podání žádosti završeno.

Když si podám žádost, kolik mohu dostat peněz?

 

Podpora je vždy dána určitou fixní částkou podle typu realizovaného opatření. Současně je celková výše dotace na jednu žádost omezena ve všech případech na maximální míru 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dostali jsme od distributora energie nabídku na pořízení solárního systému, že by prý na to šlo čerpat dotaci. Je to tak? Je k dispozici taková dotace?

 

Ano, dotace na instalaci solárních systémů je součástí nabídky programu Nová zelená úsporám. Dotace jsou učeny nejen na pořízení solárních termických systémů, které slouží k ohřevu vody či přitápění domu, ale také na fotovoltaické systémy na výrobu elektrické energie pro daný dům. Více informací najdete na stránce Rodinné domy – zdroje energie.

Stavíme nový dům a chtěli bychom dotaci na zateplení a instalaci moderního zdroje – tepelného čerpadla. Jaké jsou podmínky?

 

Obecně platí, že u novostaveb nelze podporovat jen jednotlivé součásti/etapy výstavby domu (viz např. jen zateplení či vybavení moderním zdrojem tepla apod.). U novostaveb je totiž podporována kompletní výstavba velmi energeticky úsporného domu (tedy téměř tzv. pasivního domu), u něhož měrná potřeba tepla je max. 20 kWh/m2/rok. Jedná se o domy speciálně projektované, jejichž nedílnou součástí by měla být také rekuperace vzduchu atd. V rámci programu Nová zelená úsporám jde o oblast podpory B: Rodinné domy – výstavba. Konkrétně je dotována vlastní stavební část rodinného domu, tzn. kompletní svislé a vodorovné konstrukce, výplně otvorů, střecha a systémy technického vybavení. Dotace může

dosáhnout 300 nebo 450 tisíc Kč. Zda stavíte takto úsporný dům, Vám sdělí projektant či energetický specialista.

Jestliže nově stavěný dům nesplní parametry pro dotaci, pak můžete využít dotaci na instalaci solárních termických či fotovoltaických systémů, tedy oblast podpory C.3. Zde se podle typu pořizovaného systému pohybuje výše podpory v rozmezí od 35 do 100 tisíc Kč. Podmínky pro oblast podpory C: Rodinné domy – zdroje energie.

Podrobné informace naleznete v dokumentu Závazné pokyny.

Máme starý dům, chceme měnit okna. Dostaneme dotaci? A co pro to máme udělat?

Obecně platí, že žádat o dotaci na zateplení rodinného domu můžete v případě, že tímto opatřením dosáhnete úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění (pro dotčený dům jako celek) alespoň o 20% oproti původnímu stavu. Program přispívá na výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, stropu, podlahy nebo střechy. Podle našich zkušeností však často pouhá výměna oken nepostačuje ke splnění výše uvedeného požadavku. Je třeba doplnit ještě například zateplení podlahy půdy apod. Optimální řešení vám navrhne odborník – energetický specialista. Doporučujeme tedy nejprve oslovit odborníka, který by posoudil energetickou náročnost vašeho domu v současném stavu a poradil, co vše bude třeba udělat, abyste na dotaci dosáhli.

Základní podmínky oblasti podpory naleznete na stránce: Rodinné domy – zateplení.

Popis postupu k získání dotace a přípravě žádosti najdete na stránce Krok za krokem.

 

Už mám žádost podanou
Obdrželi jsme Rozhodnutí, za jak dlouho přijdou peníze na účet?

 

Dotace je vyplácena na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání dokumentu Registrace a rozhodnutí.

Obecně lze říci, že bezchybně připravené žádosti o dotaci (kdy není třeba doplňovat další podklady apod.) podané na již dokončené projekty proplácíme do 9 týdnů od jejich podání. U žádostí podaných před stavbou či rekonstrukcí nebo v jejím průběhu, by mělo dojít k proplacení do 6 týdnů od doložení dokončení realizace.

Podal jsem žádost, ale nevím, zda je všechno v pořádku. Můžete se mi podívat?

 

Ano, pokud nám sdělíte číslo žádosti či přesnou identifikaci žadatele, můžeme nahlédnout do informačního systému programu a do základních informací k dané žádosti. Pokud to bude možné, sdělíme vám stav zpracování žádosti a také předáme kontakt na konkrétního pracovníka Fondu (projektového manažera), s nímž budete moci konzultovat všechny další detaily vaší žádosti.

Máme u vás schválenou žádost, tento měsíc máme termín na doložení ukončené realizace, ale ještě nejsme zcela hotovi. Co máme dělat? Můžeme termín prodloužit?

 

Ano, v odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to výhradně písemně před jejím vypršením. Svou žádost adresujte přímo projektovému manažeru Fondu, který vaši žádost administruje. Jméno kontaktní osoby naleznete v komunikaci s Fondem, tedy například v akceptačním dopise.

 

Projektanti, firmy, odborníci; výrobky
Chci podat žádost na zateplení rodinného domu, jak mám vybrat odpovídající montážníky a firmy, abych dotaci získal? Musím vybírat z nějakého seznamu?

V aktuální dotační výzvě pro rodinné domy není stanovena povinnost, aby dodavatelská firma byla registrovaná v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). Nicméně využití firmy z našeho seznamu vám přinese úsporu času i papírování, neboť nemusíte nic víc řešit ohledně odbornosti dodavatele.

Jestliže si vyberete firmu, která není uvedena v seznamu, budete muset zajistit (ověřit), aby rekonstrukci provedl dodavatel s příslušným oprávněním a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu. Tím jsou myšleny obecně závazné požadavky na provádění daného typu prací, např. v souladu živnostenským zákonem, proškolení/certifikát pro montáž odpovídajících výrobků apod.

Při instalaci zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie – OZE (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy apod.) musí dodavatel splnit speciální požadavky stanovené na základě předpisů EU Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR. Osoby oprávněné provádět instalace OZE mají povinnost být držitelem příslušného osvědčení o získání odpovídající profesní kvalifikace. Toto osvědčení vydávají osoby autorizované MPO ČR (www.mpo.cz).

Chci rekonstruovat starší rodinný dům. Můžete mi dát kontakty na odborníky, kteří mi s tím poradí a také rekonstrukci provedou?

 

Jestliže máte na mysli projektanty a energetické auditory, nemáme k dispozici žádný seznam. Je zcela na vás, jakým způsobem a koho z oprávněných odborníků oslovíte. Základem je, že je třeba pro zařazení do programu doplnit vlastní žádost o dotaci odborným posudkem. Ten se skládá ze dvou částí, jimiž jsou projektová dokumentace a energetické hodnocení budovy. Podrobný popis, kde naleznete přehledy kompetentních osob, tedy autorizovaných projektantů a energetických specialistů, naleznete na tomto webu v sekci Krok za krokem.

V případě, že se zajímáte o vhodné odborníky na vlastní stavební práce, můžete v rámci našich stránek využít pomocné sekce Seznam specialistů. Jedná se o zcela dobrovolný seznam, do něhož se mohou zapisovat odborníci na projektování, energetické hodnocení a také na vlastní dodavatelské práce a služby. Nicméně tento seznam zdaleka nepokrývá všechny potenciální dodavatele, jedná se jen o pomocný nástroj pro žadatele o dotace. S výběrem dodavatele mohou pomoci také reference spokojených klientů či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací raději nechte až po jejich provedení.

Budeme zateplovat dům, k tomu bychom rádi využili dotaci. Byli jsme ale upozorněni, že kromě projektu potřebujeme také energetické hodnocení. Co to je a kdo mi ho může vypracovat?

 

V případě zateplení domu, tedy v oblasti podpory A, je nezbytné dosáhnout úspory měrné roční potřeby tepla na vytápění dotčeného domu alespoň o 20% oproti původnímu stavu. A právě toto posoudí odborník – energetický specialista. Ten nejprve vyhodnotí aktuální/původní stav domu. Následně v rámci konzultace plánovaných úprav vypočte, zda tato změna bude postačující či zda bude nutné ještě nějakou úpravu domu doplnit. Jakmile dojdete k rozhodnutí, že navržené úpravy vyhovují vašim požadavkům a podmínkám k získání dotace, energetický specialista zpracuje výsledné výpočtové podklady, které budete přikládat k vlastní žádosti o dotaci.

Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování energetického auditu a energetického posudku či ke zpracování energetického průkazu. Seznam energetických specialistů je zveřejněn na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – www.mpo.cz.

Kdo nám může montovat tepelné čerpadlo, solární systém, případně kotel na biomasu?

 

V souladu s požadavky zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, může instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel provádět pouze osoba vlastnící oprávnění dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel potvrdí čestným prohlášením, že tuto skutečnost ověřil a tato povinnost byla splněna.

Musím si vybrat výrobky a materiály na rekonstrukci domu v nějakém seznamu? Musím mít v projektu a podkladech uvedeny SVT kódy?

 

V rámci aktuální dotační výzvy pro rodinné domy není nutné, aby použité výrobky a materiály byly registrovány v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Tyto kódy tedy nezbytně nepotřebujete.

Pouze je třeba mít na zřeteli, že vyberete-li si výrobek mimo tento seznam, musíte v okamžiku dokládání dokumentů k ukončení realizace dodat také dokument prokazující soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu Nová zelená úsporám. U výrobků, materiálů a technologií, které nejsou uvedeny na tomto seznamu, tak musí být prokázány jejich vlastnosti certifikáty nebo technickým listem s potřebnými údaji a s uvedením dotčených technických norem. Takovýto certifikát nebo technický list získáte přímo od výrobce nebo dodavatele.