Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Doložení prací

Doložení prací

Kde doložíte realizaci podpořeného projektu

 • Na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, které vaší žádost administruje, nebo dokumenty zašlete spolu s žádostí přes internetový systém programu.
 • Pokud došlo v průběhu prací k jakékoliv změně projektu oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), oznamte to Fondu nejpozději při doložení prací a přiložte relevantní dokumenty.

Kdy a jakým způsobem projekt doložíte

 • Dokumenty doručte elektronicky přes internetový systém programu, nebo v listinné podobě osobně či poštou na příslušné krajské pracoviště nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise.
 • Akceptační dopis obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a termíny, do kdy musíte doložit dokumenty k vydání Registrace a rozhodnutí.
 • V odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to písemně před jejím vypršením.
 • Všechny dokumenty předkládejte v elektronické nebo listinné podobě v originále či úředně ověřené kopii, není-li u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

Jaké dokumenty budete potřebovat

Dokumenty stanovuje Směrnice MŽP č. 2/2015 a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Všichni žadatelé (pokud není stanoveno jinak) předkládají:

 1. Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“. U žádostí o dotaci podaných po realizaci projektu se nepředkládá. Formulář naleznete na webu nebo jej obdržíte na krajském pracovišti Fondu (originál). Pro žádosti podané do 15. října 2018 použijte verzi 3 dokumentu Dokumenty k doložené realizace, pro žádosti podané od 15. října 2018 včetně použijte verzi 4 téhož dokumentu.
 2. Faktury za realizaci podporovaných opatření vystavené dodavatelem, příp. zhotovení odborného posudku, provedení odborného technického dozoru, měření průvzdušnosti obálky budovy. Vzor faktury (případně faktury s položkami) je ke stažení na webu (originál nebo prostá kopie).
 3. Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad (postačí prostá kopie dokumentu).
 4. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. Jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti (originál nebo prostá kopie).
 5. Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti. Jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení všech navrhovaných opatření a jejich provedení v souladu se schválenou žádostí. Rozsah těchto dokumentů je pro každou žádost individuální dle podporovaných opatření a místních podmínek.

Dále předkládáte další dokumenty v závislosti na podmínkách a oblastech podpory. Jde například o doklad o závěrečnou zprávu technického dozoru, prokázání souladu technických vlastností použitých výrobků a materiálů, měření provzdušnosti obálky budovy apod.

Podrobné pokyny naleznete v Závazných pokynech, které jsou k dispozici spolu s formuláři a vzory v sekci Dokumenty.

Jak postupovat po doložení projektu

Poté, co na pracoviště Fondu dodáte všechny dokumenty, provede Fond kontrolu jejich úplnosti a správnosti. Pokud zjistí nedostatky, vyzve vás k jejich odstranění. Jsou-li všechny předložené dokumenty v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

Tipy pro vás

 • Dodržujte lhůty na doložení projektu (= na doložení dokumentů předkládaných k vydání Registrace a rozhodnutí) uvedené v akceptačním dopise.
 • Věnujte pozornost správnému doložení parametrů materiálů a výrobků v případě, že použitý výrobek není zapsán na seznamu výrobků a technologií.

– Sledované parametry doložte kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří). Jedná se buď o certifikát, nebo zkušební protokol. Podstatné je, aby předložený dokument obsahoval technické parametry, které vyžadují podmínky programu stanovené v kapitole 2 Závazných pokynů pro žadatele.

– Pokud máte jakékoliv nejasnosti, jaký výrobek použít, doporučujeme ještě před zahájením prací vše zkonzultovat s pracovníky krajského pracoviště Fondu. Předejdete tak případným nedostatkům v žádosti, které by mohly vést i ke ztrátě nároku na dotaci.

– V případě, že k realizaci opatření využijete výrobek zapsaný v seznamu výrobků a technologií, žádné parametry nedokládáte.

Nevíte-li si s čímkoliv rady, obraťte se na odborníky Fondu.