Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Doložení prací

Doložení prací

Kde doložíte realizaci podpořeného projektu

 • Na příslušném krajském pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR, které vaší žádost administruje, nebo dokumenty zašlete spolu s žádostí přes internetový systém programu.
 • Pokud došlo v průběhu prací k jakékoliv změně projektu oproti schválené žádosti (resp. odbornému posudku), oznamte to Fondu nejpozději při doložení prací a přiložte relevantní dokumenty.

Kdy a jakým způsobem projekt doložíte

 • Dokumenty doručte elektronicky přes internetový systém programu, nebo v listinné podobě osobně či poštou na příslušné krajské pracoviště nejpozději do data uvedeného v akceptačním dopise.
 • Akceptační dopis obsahuje podmínky pro poskytnutí dotace a termíny, do kdy musíte doložit dokumenty k vydání Registrace a rozhodnutí.
 • V odůvodněných případech můžete požádat o prodloužení lhůty, a to písemně před jejím vypršením.
 • Všechny dokumenty předkládejte v elektronické nebo listinné podobě v originále či úředně ověřené kopii, není-li u konkrétního dokumentu stanoveno jinak.

Jaké dokumenty budete potřebovat

Dokumenty stanovuje Směrnice MŽP č. 2/2015 a Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory.

Všichni žadatelé (pokud není stanoveno jinak) předkládají:

 1. Vyplněný formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“. U žádostí o dotaci podaných po realizaci projektu se nepředkládá. Formulář naleznete na webu nebo jej obdržíte na krajském pracovišti Fondu (originál).
 2. Faktury za realizaci podporovaných opatření vystavené dodavatelem, příp. zhotovení odborného posudku, provedení odborného technického dozoru, měření průvzdušnosti obálky budovy. Vzor faktury (případně faktury s položkami) je ke stažení na webu (originál nebo prostá kopie).
 3. Potvrzení o úhradě. Pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu či potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem a podepsané žadatelem. Pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad (postačí prostá kopie dokumentu).
 4. Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele. Jedná se o jakýkoliv dokument jednoznačně prokazující vlastnictví bankovního účtu uvedeného v žádosti (originál nebo prostá kopie).
 5. Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti. Jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení všech navrhovaných opatření a jejich provedení v souladu se schválenou žádostí. Rozsah těchto dokumentů je pro každou žádost individuální dle podporovaných opatření a místních podmínek.

Dále předkládáte další dokumenty v závislosti na podmínkách a oblastech podpory. Jde například o doklad o závěrečnou zprávu technického dozoru, prokázání souladu technických vlastností použitých výrobků a materiálů, měření provzdušnosti obálky budovy apod.

Podrobné pokyny naleznete v Závazných pokynech, které jsou k dispozici spolu s formuláři a vzory v sekci Dokumenty.

Jak postupovat po doložení projektu

Poté, co na pracoviště Fondu dodáte všechny dokumenty, provede Fond kontrolu jejich úplnosti a správnosti. Pokud zjistí nedostatky, vyzve vás k jejich odstranění. Jsou-li všechny předložené dokumenty v pořádku, můžete očekávat doručení Registrace a rozhodnutí a následné vyplacení podpory.

Tipy pro vás

 • Dodržujte lhůty na doložení projektu (= na doložení dokumentů předkládaných k vydání Registrace a rozhodnutí) uvedené v akceptačním dopise.
 • Věnujte pozornost správnému doložení parametrů materiálů a výrobků v případě, že použitý výrobek není zapsán na seznamu výrobků a technologií.

– Sledované parametry doložte kopií dokumentu vystaveného nezávislou oprávněnou osobou (nejčastěji akreditovanou zkušební laboratoří). Jedná se buď o certifikát, nebo zkušební protokol. Podstatné je, aby předložený dokument obsahoval technické parametry, které vyžadují podmínky programu stanovené v kapitole 2 Závazných pokynů pro žadatele.

– Pokud máte jakékoliv nejasnosti, jaký výrobek použít, doporučujeme ještě před zahájením prací vše zkonzultovat s pracovníky krajského pracoviště Fondu. Předejdete tak případným nedostatkům v žádosti, které by mohly vést i ke ztrátě nároku na dotaci.

– V případě, že k realizaci opatření využijete výrobek zapsaný v seznamu výrobků a technologií, žádné parametry nedokládáte.

Nevíte-li si s čímkoliv rady, obraťte se na odborníky Fondu.