Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Jak na to > Krok za krokem

Krok za krokem

Chystáte se stavět či rekonstruovat rodinný dům a rádi byste získali dotaci? I když se na první pohled může zdát, že cesta k dotaci je složitá, obavy nejsou namístě. Přečtěte si praktický návod, jak postupovat, abyste dotaci úspěšně získali.

1. Mohu si dotaci dovolit?

Prvním krokem před podáním žádosti o dotace je rozhodnutí, zda si můžete dotaci dovolit či ne. S každou dotací je spojena určitá finanční spoluúčast. Na začátku platíte vše sami a peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a podpořená opatření řádně doložíte. Orientační výši dotace, úspor, návratnosti investic i provozních nákladů si můžete předem spočítat na dotační on-line kalkulačce.

2. Najděte si projektanta a energetického specialistu.

Než se pustíte do samotných prací, informujte o nich příslušný stavební úřad. Vyhnete se tak případným pozdějším nedorozuměním.

Splnění podmínek dotace bude nutné doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy. Ty mohou vypracovat pouze osoby s příslušnou autorizací či oprávněním.

Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona o hospodaření energií.

3. Připravte si dokumenty k podání žádosti.

Dříve než se pustíte do vyplňování žádosti o podporu, připravte si všechny potřebné povinné přílohy. Budete potřebovat dva základní dokumenty:

 • Odborný posudek složený z projektové dokumentace a energetického hodnocení, požadovaný rozsah obou částí posudku je uveden v kapitole 5 Závazných pokynů.
 • Krycí list technických parametrů – vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy a podepsaný vámi i zpracovatelem. Krycí list ke stažení

Formou přílohy může být požadována také například plná moc, pokud vás při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba, souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti, je-li nemovitost spoluvlastněna více osobami. Úplný seznam povinných příloh naleznete v kapitole 4 Závazných pokynů.

4. Vyplňte elektronickou žádost o dotaci.

Přes ikonku Podat žádost na webových stránkách programu se dostanete do informačního systému. Po registraci se můžete pustit do vyplňování formuláře žádosti o podporu. Mějte při ruce minimálně krycí list technických parametrů, údaje z něj budete při vyplňování žádosti potřebovat.

Žádost spolu s přílohami můžete podat buď zcela elektronicky, nebo tradiční cestou v listinné podobě.

 • Pokud se rozhodnete pro elektronické podání, postupujte podle návodu pro elektronické podání dokumentů.
 • V případě listinného podání vyplněnou žádost vytiskněte, podepište a spolu se všemi požadovanými přílohami doručte ve lhůtě stanovené při elektronické evidenci žádosti na vámi vybrané krajské pracoviště Fondu – doporučeně poštou či osobně. Zásilku viditelně označte „NZÚ – Žádost o podporu“ a unikátním číslem žádosti, vygenerovaným po elektronické evidenci.

5. Žádost musíme zkontrolovat.

Po doručení všech podkladů prověří pracovníci Státního fondu životního prostředí ČR jejich formální správnost, což zabere 2 až 3 týdny. Pokud jsou formálně v pořádku, ověří, zda jsou u projektu splněny všechny technické požadavky. To zabere opět 2 až 3 týdny. V případě nedostatků obdržíte na e-mail uvedený ve své žádosti Výzvu k odstranění nedostatků s lhůtou 30 kalendářních dnů. Pokud tuto lhůtu nebudete moci dodržet, můžete požádat o její prodloužení.

6. Vyčkejte na akceptační dopis.

Je-li vaše žádost formálně i věcně pořádku, obdržíte do své e-mailové schránky akceptační dopis. Od této chvíle vám běží lhůta 12 až 36 měsíců dle typu opatření, kterou máte na provedení podpořených opatření a jejich doložení Fondu. S pracemi však můžete začít již před podáním žádosti, v průběhu jejího hodnocení nebo až po doručení akceptačního dopisu.

7. Zajistěte si odborný technický dozor.

Najděte si odborníka, který bude odborným technickým dozorem projektu. K výběru můžete využít i naší databázi specialistů. Dejte si pozor, aby osoba byla nezávislá na realizační firmě.

V případě zateplení vašeho domu či výměně oken a dveří (oblast podpory A) je závěrečná zpráva odborného technického dozoru jednou z povinných dokumentů, které se při doložení realizace dokládají.

8. Buďte obezřetní při výběru dodavatele, výrobků i materiálů.

Nesnažte se ušetřit za každou cenu a věnujte dostatečnou pozornost výběru dodavatele i použitým výrobkům a materiálům. I kvalitní výrobek nemusí vlivem špatné instalace plnit správně svou funkci. Zvolte montážní firmu, která disponuje osvědčením pro vykonávání daných prací. Se správným výběrem dodavatele pomohou kladné reference či osobní návštěva u jiného zákazníka firmy. Na dodávku nezapomeňte uzavřít písemnou smlouvu a konečnou úhradu provedených prací nechte až po jejich provedení. Hotové dílo převezměte od firmy až po konzultaci s odborným technickým dozorem.

U žádostí podaných po 15. 10. 2018 je možné opatření při zateplení a výstavbě rodinných domů (oblast podpory A a B) za podmínek stanovených v závazných pokynech provádět i svépomocí.

9. Doložte Fondu provedené práce.

Jsou-li všechny práce v pořádku, dejte dohromady všechny doklady týkající se dokončení projektu a doručte je nejpozději do konce doby stanové v akceptačním dopise na krajské pracoviště Fondu. Jedná se zejména o tyto dokumenty:

 • Vyplněný formulář Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí (v sekci Dokumenty); pro žádosti podané do 15. října 2018 použijte verzi 3, pro žádosti podané od 15. října 2018 včetně použijte verzi 4
 • Faktury
 • Potvrzení o jejich úhradě (výpisy z bankovního účtu nebo pokladní doklady)
 • Dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace podporovaných opatření v rozsahu a parametrech dle schválené žádosti

Co vše potřebujete k doložení provedených prací a jak postupovat, zjistíte v podrobném popisu na stránce Doložení prací.

10. Vyčkejte na výplatu dotace

Poté již jen vyčkejte na udělení tzv. rozhodnutí o přidělení dotace a samotnou výplatu peněz. Důvodem čekání je kontrola vašich dokumentů. Peníze obdržíte na svůj účet do 3 týdnů od momentu, kdy na Fond doručíte všechny potřebné dokumenty o dokončení projektu a vlastnoručně podepsané (a úředně ověřené) prohlášení o přijetí podmínek dotace.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

Chcete požádat o dotaci, když jste rekonstrukci či stavbu již provedli?

Jak postupovat se dozvíte v návodu na stránce Krok za krokem po realizaci.

Komunikace s Fondem

Pokud v jakékoliv fázi kontroly zjistíme nedostatky, vyzveme vás k jejich odstranění. Na nápravu nedostatků poskytneme vždy přiměřenou lhůtu, jinak hrozí, že vaše žádost bude ukončena.

Pokud si s něčím nevíte rady, neváhejte kontaktovat pracovníky Fondu.

 • Telefonicky na bezplatné lince 800 260 500.
  Jsme vám k dispozici od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00 hodin.
 • Navštivte krajské pracoviště SFŽP ČR.
  Přijďte se osobně poradit, najdete nás ve všech krajských městech. Kontakty
 • Zeptejte se nás e-mailem.
  Svůj dotaz pošlete na info@sfzp.cz.