Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Nabídka dotací > Bytové domy – zateplení a zdroje

Bytové domy – zateplení a zdroje

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • výměnu zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřiny a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • solární termické systémy,
 • fotovoltaické systémy,
 • řízené větrání s rekuperací tepla.

Výše dotace – zateplení

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší podporu získáte.
 • Není řečeno, co všechno je nutné udělat, jsou předepsané výsledné úspory energie na základě příslušného výpočtu odborníka.
 • Dotace může dosáhnout až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Orientační výši dotace si můžete spočítat také pomocí on-line kalkulačky.

Typ konstrukce A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 430 510
Střechy 380 450
Výplně otvorů 1 250 1 500
Podlahy na terénu 500 600
Stropy a ostatní konstrukce 200 240

Podoblasti A.0 – A.2 vyjadřují výši úspory a dosažené energetické parametry budovy po provedení dotovaných úprav.

Výše dotace – efektivní využití zdrojů energie

Jednorázová fixní částka:

 • 6 000 Kč až 25 000 Kč na bytovou jednotku na výměnu zdroje energie,
 • 7 500 Kč na bytovou jednotku na solární termické systémy,
 • 12 500 Kč na kWp na fotovoltaické systémy,
 • 20 000 Kč až 25 000 Kč na bytovou jednotku na systém řízeného větrání s rekuperací tepla.

Celková výše podpory na jednu žádost je v případě kombinace se zateplením až 30 % celkových způsobilých výdajů, u samostatného opatření nejvýše 25 % celkových způsobilých výdajů.

Co dalšího podpoříme

Spolu se zateplením bytového domu můžete také žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 40 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Výstavbu zelené střechy – fixní dotaca ve výši 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství střechy.

Spolu s podporou efektivního využití zdrojů můžete žádat o příspěvek na:

 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru – podpora až 15 000 Kč, nejvýše 10 % z přiznané částky podpory.
 • Využití tepla z odpadní vody – maximálně 5 000 Kč na bytovou jednotku.

Kdo může žádat o podporu

Vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Z regionů mimo Prahu můžete žádat o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Více na www.jdetozateplit.cz.

Jakým způsobem podáte žádost

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Základní podmínky

Podpora se poskytuje pouze na opatření realizovaná na území hlavního města Prahy.

 • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u které byla žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) podána před 1. 7. 2007 (platí pouze pro oblast podpory A – zateplení).
 • Realizaci opatření je třeba dokončit do 18 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2015.

Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele.

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky Fondu. KONTAKTY