Právě se nacházíte: Nová zelená úsporám > Pro odborníky > Výrobci

Výrobci

Přihlaste svůj výrobek do seznamu výrobků a technologií.

Účelem seznamu je zajistit minimální standard kvality výrobků zapojených do programu a usnadnit žadatelům vyhledání a porovnání parametrů jednotlivých výrobků.

Výhodou registrace je, že při použití produktů uvedených v seznamu nemusí žadatelé při závěrečném dokládání prací již dokládat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Tepelně izolační materiály, výplně stavebních otvorů, větrací jednotky se zpětným získáváním tepla

 • Zápis do seznamu výrobků probíhá vždy elektronicky.
 • Před zápisem konkrétního výrobku je nutné provést registraci v on-line systému.
 • Po elektronickém podání žádosti formulář vytiskněte, podepište a včetně příloh (originály nebo úředně ověřené kopie) doručte ve lhůtě 30 kalendářních dní na Fond, a to poštou nebo osobním podáním na adrese: Státní fond životního prostředí ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4, v zásilce označené „NZÚ-SVT“.
 • Pracovník Fondu zkontroluje doručenou žádost o zápis a v případě zjištění nedostatků vás vyzve elektronicky k jejich odstranění (viz záložka „Nedostatky žádosti“ v registračním systému). Postup opravného podání je obdobný jako při podání žádosti. Administrace žádosti bude pozastavena do doby odstranění nedostatků resp. doručení doplnění.
 • Je-li žádost úplná, bez nedostatků a výrobek splňuje podmínky pro zápis, provede Fond zápis do seznamu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne doručení listinných podkladů na Fond. O schválení žádosti budete informováni elektronicky.
 • Jako výrobce jste odpovědný za aktuálnost zápisu v seznamu výrobků a jste povinen informovat Fond o každé změně parametrů zapsaných v seznamu. Pokud dojde k takové změně, po které výrobce nebo výrobek již dále nesplňuje podmínky pro zápis, je Fond oprávněn jeho zápis v seznamu zrušit. Své údaje v seznamu můžete kdykoliv změnit nebo doplnit. Stačí se opět přihlásit do registračního systému a zvolit záložku „Změna údajů“.

Máte-li dotazy k zápisu do seznamu vrobků nebo potřebujete informace k registraci, využijte e-mail sod-svt@sfzp.cz nebo níže uvedené telefonní linky:

 • Tepelně izolační materiály – 267 994 205, 730 584 069
 • Výplně stavebních otvorů – 267 994 589, 725 110 269
 • Tepelná čerpadla – 267 994 589, 725 110 269
 • Solární termické – 267 994 205, 730 584 069
 • Fotovoltaické systémy – 267 994 541, 724 593 100
 • Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla – 267 994 205, 730 584 069
 • Zdroje na biomasu a plynové kondenzační kotle – 267 994 589, 725 110 269

Kotle na biomasu, plynové kotle, kamna a krby, tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické moduly, DC/AC střídače pro fotovoltaické systémy, využití tepla z odpadní vody

Registrace do seznamu probíhá elektronicky prostřednictvím:

Požadované dokumenty

Dokumenty se předkládají elektronicky v českém nebo slovenském jazyce. Fond je oprávněn vyžádat si i další dokumenty níže neuvedené, jsou-li nezbytné pro posouzení splnění všech podmínek pro zápis výrobku do seznamu. Pro zápis výrobků je nutné doložit tyto dokumenty:

 • Vyplněný formulář žádosti o zápis výrobků včetně Příloh,
 • Dokumenty prokazující splnění podmínek pro uvedení výrobku na trh – dokumenty prokazující splnění podmínek dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, resp. splnění podmínek dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje Směrnice Rady 89/106/EHS,
 • Dokumenty prokazující splnění technických podmínek Programu – např. certifikáty či zkušební protokoly. Dokumenty musí plně prokazovat splnění všech technických podmínek Programu (např. požadavků na ekodesign),
 • Vyplněná tabulka technických parametrů výrobku:
  – pro kotle na tuhá paliva dle vzoru Tabulky 1, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva,
  – pro tepelná čerpadla dle vzoru Tabulky 2, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů,
  – pro plynové kondenzační kotle dle vzoru Tabulky 1, Přílohy II, NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů,
 • Návod k obsluze výrobku,
 • Dokument prokazující zavedení systému managementu kvality na úrovni výrobce dle skupiny norem EN ISO 9000 (volitelná příloha).